Freedom House

Asociația Obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului”, cu susținerea financiară a Freedom House, a implementat Proiectul „Respectarea dreptului la informație de interes public prin intermediul litigării cu caracter strategic și prin crearea unei platforme de acces la informație”.

Pe durata proiectului, au fost litigate 15 de cauze cu caracter strategic, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Agenției Achiziții Publice, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Numărul unităților de transport deținute/aflate în gestiunea Agenției Achiziții Publice și din ce surse financiare au fost achiziționate (bugetul de stat, donații, etc.);
 • Informații privind marca/modelul/anul producerii unităților de transport deținute de Agenția Achiziții Publice, cu indicarea anului în care au fost achiziționate, precum și sumele de bani (MDL) achitate, pentru fiecare unitate de transport în parte;
 • Lista nominală a angajaților din cadrul Agenției Achiziții Publice, care beneficiază de transport de serviciu, cu indicarea funcțiilor deținute de aceștia;
 • Informații privind sumele de bani cheltuite de Agenția Achiziții Publice, pe perioada 01.01.2013 – 31.12.2016, pentru deservirea, întreținerea și folosirea unităților de transport;
 • Copia regulamentului intern, privind modul de folosire a unităților de transport ale Agenției Achiziții Publice.

Instituția publică nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de asociația reclamantă prin cererea nr. 72/2017 din 07.09.2017.

Hotărârea instanței de fond din 14 august 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 28 martie 2019.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Agenției Apele Moldovei, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Informații privind procedurile de achiziții publice, inclusiv cele de valoare mică, efectuate de Agenția „Apele Moldovei”, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări;
 • Informații privind operatorii economici desemnați câștigători, precum și sumele ofertelor prezentate de aceștia, în procedurile de achiziții publice efectuate de Agenția „Apele Moldovei”, în perioada de referință;
 • Informații privind procedurile de achiziții publice efectuate de Agenția „Apele Moldovei”, în perioada de referință, în care au fost depuse contestații de către operatorii economici și care este rezultatul examinării contestațiilor înaintate;
 • Informații privind contractele de achiziții publice privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări de către Agenția „Apele Moldovei”, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, pe care Agenția Achizițiilor Publice a refuzat să le înregistreze, precum și indicați care sunt motivele refuzului.

Instituția publică nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de asociația reclamantă prin cererea nr. 74/2017 din 07.09.2017.

Hotărârea instanței de fond din 20 martie 2018.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Agenției Relații Funciare și Cadastru, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Categoriile de informații atribuite la secret de stat de care dispune în limitele competenței, Agenția Relații Funciare și Cadastru;
 • Nomenclatorul funcţiilor angajaților din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru, cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;
 • Lista nominală a angajaților din cadrul Agenției Relații Funciare și Cadastru (funcții publice), în privința cărora au fost inițiate proceduri privind atragerea la răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară, pentru încălcarea legislației cu privire la secretul de stat, în perioada 2012 – 2017, cu indicarea rezultatului final al procedurilor inițiate (Copia cererii se anexează).

La data de 29 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“ARFC dispune de categoriile de informații atribuite la secret de stat conform Hotărârii Guvernului nr. 411 din 25 mai 2010 „Privind aprobarea Nomenclatorului informațiilor atribuite la secret de stat” (pct. 12-14). Totodată, potrivit articolului 7 al legii nr. 245- XVI din 27 noiembrie 2008, informația solicitată la pct. 2-3 este atribuită la secretul de stat”.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Agenției Rezerve Materiale, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Categoriile de informații atribuite la secret de stat, de care dispune în limitele competenței, Agenția Rezerve Materiale;
 • Nomenclatorul funcţiilor angajaților din cadrul Agenției Rezerve Materiale, cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;
 • Lista nominală a angajaților din cadrul Agenției Rezerve Materiale (funcții publice), în privința cărora au fost inițiate proceduri privind atragerea la răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară, pentru încălcarea legislației cu privire la secretul de stat, în perioada anilor 2012 – 2017, cu indicarea rezultatului final al procedurilor inițiate (Copia cererii se anexează).

La data de 12 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat parțial în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“În conformitate cu Legea nr. 245-XVI din 27.11.2008 cu privire la secretul de stat și a Hotărârii Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și al altor persoane juridice, informațiile solicitate la pct. 1 și 2, sunt informații cu grad de secretizare, ceea ce nu permite divulgarea lor”.

Hotărârea instanței de fond din 01 decembrie 2017.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 22 mai 2018.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Biroului Relații Interetnice, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Informații cu referire la acordarea angajaților Biroului Relații Interetnice, care dețin funcții publice, a sporurilor, adaosurilor, suplimentelor la salariul de bază, precum și a premiilor, cu indicarea angajaților respectivi și a sumelor totale primite de către aceștia în perioada 01.01.2015-01.08.2017;
 • Lista nominală a angajaților Biroului Relații Interetnice, care au atins limita de vârstă pentru pensionare, însă care, la moment, dețin funcții publice în cadrul instituției, cu indicarea numelui angajatului, a funcției pe care o deține și data când a atins limita de vârstă pentru pensionare;
 • Lista funcțiilor publice vacante din cadrul Biroului Relații Interetnice, cu indicarea datei de când funcțiile respective au devenit vacante;
 • Prezentarea proceselelor-verbale ce atestă rezultatele concursului pentru admiterea în funcțiile publice din cadrul Biroului Relații Interetnice, pentru perioada 01.01.2015 – 01.08.2017 (Copia cererii se anexează).

Instituția publică nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de asociația reclamantă prin cererea nr. 65/2017 din 07.09.2017.

Hotărârea instanței de fond din 01 mai 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 20 noiembrie 2018.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Informația privind procedurile de achiziții publice, inclusiv și cele de valoare mică, efectuate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări;
 • Informația privind operatorii economici desemnați câștigători, precum și sumele ofertelor prezentate de aceștia, în procedurile de achiziții publice efectuate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, în perioada de referință;
 • Informația privind procedurile de achiziții publice efectuate de Compania Națională de Asigurări în Medicină, în perioada de referință, în care au fost depuse contestații de către operatorii economici și care este rezultatul examinării contestațiilor înaintate;
 • Informația privind contractele de achiziții publice privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, pe care Agenția Achizițiilor Publice a refuzat să le înregistreze, precum și care sunt motivele refuzului (Copia cererii se anexează).

La data de 11 octombrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“…și Vă informează că CNAM, respectă cu strictețe prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice și gestionării mijloacelor financiare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Suplimentar, accentuăm asupra faptului că, conform prevederilor lit. b), art. 9 Agenția Achiziții Publice coordonează, monitorizează și evaluează modul în care autoritățile contractante respectă procedurile de achiziție publică și de atribuire a contractelor de achiziții publice. Agenția Achiziții Publice este obligată să publice în Buletinul achizițiilor publice și pe pagina sa web anunțurile de atribuire a contractelor de achiziții publice. În perioada de referință, contestațiile formulate în cadrul procedurilor de achiziție publică au fost examinate de către Agenția Achiziții Publice. Din considerentele expuse supra, informația solicitată poate fi accesată pe pagina oficială a Agenției Achiziții Publice”.

Hotărârea instanței de fond din 25 ianuarie 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 23 mai 2018

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 14 noiembrie 2018

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Consiliului Concurenței, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Lista persoanelor juridice din Republica Moldova, sancționate de către Consiliul Concurenței, în conformitate cu art. 77 din Legea concurenței, cu indicarea sumelor amenzilor aplicate, în perioada 01.01.2013 – 01.08.2017;
 • Copia contractului de locațiune, inclusiv anexele acestuia, a spațiului în care își desfășoară activitatea sediul central al Consiliului Concurenței (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 73/1);
 • Lista nominală a angajaților Consiliului Concurenței, care dețin funcții publice și care în perioada 01.01.2015 – 01.08.2017, au beneficiat de sporuri, adaosuri, suplimente la salariu de bază, precum și de premii, cu indicarea sumei totale a stimulărilor pentru fiecare angajat în parte;
 • Informații cu privire la contractarea de către Consiliul Concurenței a experților/specialiștilor privați (naționali sau străini), cu indicarea serviciilor prestate, sau care urmează a fi prestate de aceștia, precum și a valorii contractelor respective (Copia cererii se anexează).

La data de 26 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“…toate informațiile solicitate, cu excepția celor confidențiale, sau care reprezintă date cu caracter personal, le puteți găsi pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței: www.competition.md, care de altfel, corespunde legislației cu privire la transparența în procesul decizional”.

Hotărârea instanței de fond din 19 iunie 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 26 martie 2019.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 09 octombrie 2019.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Care sunt entităţile care au prestat servicii juridice sau de consultanţă Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2010-2017?
 • Cine sunt avocaţii care au prestat servicii juridice Î.S. „Calea Ferată din Moldova” în perioada anilor 2010-2017?
 • Care sunt sumele onorariilor plătite entităţilor juridice, dar şi avocaţilor în perioada respectivă?
 • Care este suma totală a creditelor contractate de Î.S. „Calea Ferată din Moldova” de la instituțiile financiar bancare din Republica Moldova în perioada anilor 2010-2017?
 • Care sunt bunurile imobile oferite drept gaj de către Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, inclusiv valoarea de piață a acestora, la contractarea creditelor bancare în perioada anilor 2010-2017 (Copia cererii se anexează).

Întreprinderea pârâtă nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de asociația reclamantă prin cererea nr. 41/2017 din 07.09.2017.

Hotărârea instanţei de fond din 15 octombrie 2019.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 29 ianuarie 2020.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 27 mai 2020.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Î.S. „Moldelectrica”, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Informația privind procedurile de achiziții publice, inclusiv și cele de valoare mică, efectuate de Î.S. „Moldelectrica”, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări;
 • Informația privind operatorii economici desemnați câștigători, precum și sumele ofertelor prezentate de aceștia, în procedurile de achiziții publice efectuate de Î.S. „Moldelectrica”, în perioada de referință;
 • Informația privind procedurile de achiziții publice efectuate de Î.S. „Moldelectrica”, în perioada de referință, în care au fost depuse contestații de către operatorii economici și care este rezultatul examinării contestațiilor înaintate;
 • Informația privind contractele de achiziții publice privind achiziționarea de servicii, bunuri și lucrări de către Î.S. „Moldelectrica”, în perioada 01.01.2015 – 31.07.2017, pe care Agenția Achizițiilor Publice a refuzat să le înregistreze, precum și care sunt motivele refuzului.

La data de 22 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, înregistrat cu nr. 24/2017, prin care a fost refuzat în eliberarea informațiilor solicitate, întreprinderea pârâtă invocând următoarele motive:

“Prin prezenta, Î.S. „Moldelectrica” Vă informează, că nu dispune de informația cerută, dat fiind faptul că nu participă la achiziții publice”.

Hotărârea instanței de fond din 03 septembrie 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 07 februarie 2019

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 02 octombrie 2019

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Ministerului Justiției, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Lista instituțiilor/întreprinderilor care sunt fondate și/sau subordonate Ministerului Justiției;
 • Care este la moment suprafața totală a încăperilor neutilizate, aflate în gestiunea instituțiilor/întreprinderilor fondate și/sau subordonate Ministerului Justiției?
 • Din suprafața totală a încăperilor neutilizate, aflate în gestiunea instituțiilor/întreprinderilor fondate și/sau subordonate Ministerului Justiției, care este suprafața încăperilor transmise în locațiune și cine sunt beneficiarii (lista integrală)?
 • Din numărul total de contracte de locațiune încheiate și valabile la moment, câți beneficiari au fost selectați prin organizarea licitației „cu strigare” și câți prin negocieri directe?
 • Informația privind suma totală, pentru ultimii 5 (cinci) ani, a mijloacelor financiare obținute din transmiterea în locațiune a încăperilor neutilizate de către instituțiile/întreprinderile fondate și/sau subordonate Ministerului Justiției (Copia cererii se anexează).

La data de 04 octombrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea Dvs. din 07.09.2017, vă comunicăm că Ministerul Justiției nu deține documente care să conțină expres informația solicitată, astfel ca acestea să vă poată fi aduse la cunoștință conform prevederilor art. 6 alineat 1 al Legii privind accesul la informații: (1) „În sensul prezentei legi, informații oficiale sunt considerate toate informațiile aflate în posesia și la dispoziția furnizorilor de informații, care au fost elaborate, selectate, prelucrate, sistematizate și/sau adoptate de organe ori persoane oficiale sau puse la dispoziția lor în condițiile legii de către alți subiecți de drept”.

Hotărârea instanței de fond din 18 iunie 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 13 martie 2019.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Serviciului de Protecție și Pază de Stat, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Categoriile de informații atribuite la secret de stat de care dispune în limitele competenței, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat;
 • Nomenclatorul funcţiilor angajaților din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secretul de stat;
 • Lista nominală a angajaților din cadrul Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat (funcții publice), în privința cărora au fost inițiate proceduri privind atragerea la răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară, pentru încălcarea legislației cu privire la secretul de stat, în perioada 2012 – 2017, cu indicarea rezultatului final al procedurilor inițiate (Copia cererii se anexează).

La data de 27 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat parțial în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“În conformitate cu Legea nr. 245 din 27.11.2008 Cu privire la secretul de stat, Serviciul dispune de informații atribuite la secret de stat de următoarele categorii: strict secret, secret, confidențial și restricționat. În același context, vă aducem la cunoștință că Nomenclatorul funcțiilor angajaților din cadrul SPPS cărora urmează să li se perfecteze dreptul de acces la secret de stat, este atribuit la categoria informațiilor secrete și prin urmare, SPPS nu poate da curs solicitării”.

Hotărârea instanţei de fond din 05 noiembrie 2019.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 27 mai 2020.

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Serviciului de Stat de Arhivă, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Suma totală a finanțării obținute de Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova de la Guvernul estonian pentru digitalizarea fondurilor arhivei naționale; lista operatorilor economici, prestatori de servicii de digitalizare, cu care a contractat Serviciul de Stat de Arhivă și/sau Arhiva Națională privind achiziționarea serviciilor de digitalizare a fondurilor arhivei naționale, precum și sumele de bani achitate pe fiecare contract în parte;
 • Informații cu referire la numărul documentelor secrete deținute în cadrul Arhivei Naționale a Republicii Moldova;
 • Informații cu referire la documentele secrete cu termenul expirat de secretizare la care cetățenii nu au acces;
 • Informații cu referire la sumele acumulate de Serviciul de Stat de Arhivă, inclusiv Arhiva Națională, ca urmare a prestării serviciilor contra plată cetățenilor în perioada 01.01.2013 – 01.08.2017;
 • Documentele interne de formare a prețurilor și sursa de informare pentru cetățeni privind serviciile contra plată, prestate de Arhiva Națională a Republicii Moldova (Copia cererii se anexează).

Instituția publică nu a furnizat în termenul prevăzut de lege informația solicitată de asociația reclamantă prin cererea nr. 53/2017 din 07.09.2017.

Hotărârea instanței de fond din 02 aprilie 2018.

Decizia Curţii de Appel Chişinău din 12 septembrie 2018

La data de 07 septembrie 2017 AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”, conducându-se de prevederile legislației în materie de acces la informație, a solicitat Serviciului Vamal al Republicii Moldova, să ofere următoarele informații de interes public:

 • Categoriile de informații atribuite la secret de stat de care dispune, în limitele competenței, Serviciul Vamal al Republicii Moldova;
 • Nomenclatorul funcţiilor angajaților din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, cărora urmează să li se perfectează dreptul de acces la secretul de stat;
 • Lista nominală a angajaților din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova (funcții publice), în privința cărora au fost inițiate proceduri privind atragerea la răspundere penală, civilă, administrativă sau disciplinară, pentru încălcarea legislației cu privire la secretul de stat, în perioada 2012 – 2017, cu indicarea rezultatului final al procedurilor inițiate.

La data de 27 septembrie 2017, asociația a primit răspuns la cererea înaintată, prin care a fost refuzat parțial în eliberarea informațiilor solicitate, instituția pârâtă invocând următoarele motive:

“Ținem să menționăm faptul că în conformitate cu prevederile pct. 86 al Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităților publice și altor persoane juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1176 din 22 decembrie 2010, accesul la secretul de stat este permis cu respectarea principiului necesității de a lucra cu informații atribuite la secret de stat numai cetățenilor care dețin autorizație de acces la secretul de stat, valabilă pentru gradul de secretizare a informațiilor necesare activității efectuate. Prin urmare, informația solicitată poate fi prezentată doar persoanelor autorizate în temeiul prevederilor legislației în vigoare și cu respectarea restricțiilor prevăzute de către aceasta”.

Hotărârea instanței de fond din 05 februarie 2018.

Decizia Curţii de Apel Chişinău din 03 mai 2018.

Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 28 noiembrie 2018.