CtEDO: 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova

Hotărâri CEDO    
348
 Cauza PREPELIŢA c. Moldovei, cererea nr. 50799/14.Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa unei investigaţii efective în această privinţă.Curtea a concluzionat că leziunile reclamantului au apărut în urma maltratării de către poliţie şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect material.De asemenea, Curtea a concluzionat că investigaţia în privinţa maltratării reclamantului nu a fost efectivă şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect procedural.Curtea a acordat reclamantului suma de 18 Euro cu titlu de prejudiciu material şi 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de către M. Balaban, avocat din Chişinău.Cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08.Compania reclamantă s-a plâns în faţa Curţii de anularea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabile, contrar drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,400 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.În faţa Curţii, compania reclamantă a fost reprezentată de S. Rusu, lichidator.Cauza CIOBANU c. Moldovei, cererea nr. 44896/11.Reclamantul s-a plâns de faptul că procedurile penale împotriva acestuia nu au fost echitabile, deoarece Curtea de Apel, inversând soluţia de achitare, a eşuat să audieze martorii.Curtea, având în vedere şi recunoaşterea violării de către Guvern, a concluzionat că a avut loc violarea dreptului la un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenţie.Curtea a acordat reclamantului suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 810 cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de C. Tanase, avocat din Chişinău.Cauza SNEGUR c. Moldovei, cererea nr. 22775/07.În faţa Curţii, invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de repunerea neîntemeiată în termen, subminându-se astfel principiul securității relațiilor juridice. De asemenea, a reclamat lipsa de răspuns a instanțelor naționale cu privire la respectarea de către partea opusă a termenului de prescripție aplicabil procedurilor administrative. De asemenea, reclamantul s-a plâns de violarea dreptului la respectul proprietăţii, Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenție şi violarea Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, notând că instanţele naţionale au evitat să se pronunţe în privinţa unei chestiuni esenţiale pentru reclamant, respectarea termenului de prescripţie, concluziile fiind arbitrare; la rândul său aceasta a dus la violarea dreptului la respectul proprietăţii, or procedurile naţionale nu au oferit reclamantului garanţii procesuale necesare pentru justificarea drepturilor sale.Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de V. Nagacevschi, avocat din Chişinău.Cauza Roman c. Moldovei, cererea nr. 13274/07.În faţa Curţii reclamantul s-a plâns, invocând Articolul 8 din Convenţie, printre altele, că autoritățile moldovene au fost pasive și nu au pus capăt zgomotului cauzat de activitatea unui restaurant.Curtea a concluzionat că statul pârât a eșuat în obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantului la respectarea locuinței sale și a vieții sale private și de familie, în consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.Curtea a acordat reclamantului suma de 4,500 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,685 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de O. Bondarenco, avocat din Chişinău.Cauza Consocivil S.A. c. Moldovei, cererea nr. 25795/07Compania reclamantă s-a plâns de hotărâri judecătorești pe care le-a considerat arbitrare și, prin urmare, contrare articolului 6 § 1 din convenție. În contextul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ea a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plâns că nu a avut un remediu naţional eficient în sensul articolului 13 din Convenție.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie, pe motiv că instanţele naţionale nu au oferit răspuns specific și explicit, la argumentele esenţiale ale companiei reclamante.În continuare Curtea a considerat că nu este necesară examinarea pretinsei violări a Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a pretinsei violări a Articolului 13 din Convenţie.Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,700 de Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii compania reclamantă a fost reprezentată de către I. Mandîş, avocat din Chişinău.

Imparțialitatea judecătorului moldovean, în dispută cu avocatul, a trezit îngrijorări

Hotărâri CEDO    
315
În hotărârea din 22 octombrie 2019 în cauza Deli c. Moldovei, cererea nr. 42010/06, Curtea Europeană a constat, în unanimitate că au avut loc:- 2 violări a Articolului 6 § 1, dreptul la un proces echitabil, din Convenție.Cauza a vizat, pe de o parte, o pretinsă dispută dintre un avocat și un judecător în cadrul ședinței de judecată și temerile corespunzătoare a avocatului de părtinire față de sine și clientul său, și, pe de altă parte, afirmația judecătorului că el a încercat să mențină ordinea în ședință confruntându-se cu conduita disruptivă a avocatului.Avocatul, reclamant în cauza în fața Curții, a intentat proceduri în fața instanțelor naționale deplângând condamnarea pentru manifestarea lipsei de respect faţă de judecată și părtinirea judecătorului, însă fără succes. Curtea a constatat, în particular că un observator independent ar fi avut îngrijorări legitime în ceea ce privește imparțialitatea judecătorului.Instanțele naționale au respins  alegațiile reclamantului privind părtinirea judecătorului în ansamblu fără vreo analiză sau verificare reală a faptelor. Mai mult decât atât, au avut loc omisiuni procedurale deoarece judecătorul a "deținut" atât funcția de procuror, cât și cea de judecător, când a constatat că reclamantul a manifestat lipsă de respect față de judecată.Raționamentele CurțiiÎn primul rând, Curtea a reiterat că este esențial într-o societate democratică ca instanțele să inspire încredere. Corespunzător, dacă există vreun motiv legitim de a crede că un judecător poate fi părtinitor într-o cauză, atunci acest judecător trebuie recuzat. Curtea a reiterat existența testului subiectiv și obiectiv al părtinirii.În speță, reclamantul a pretins că judecătorul B. a fost părtinitor disputei dintre aceștia, testul subiectiv, și deoarece el a fost în același timp acela care a înaintat acuzații reclamantului și acela care a decis finalitatea acestor acuzații, testul obiectiv.În ceea ce privește testul subiectiv, ea a notat că în pofida faptului că reclamantul a utilizat toate mijloacele la dispoziția sa pentru a contesta lipsa de imparțialitate a judecătorului, nici una nu a funcționat în acest caz. Instanțele naționale au respins argumentele lui în ansamblu fără o analiză sau verificare reală a faptelor. În particular, cererea reclamantului de recuzare a judecătorului B. a fost respinsă de un alt judecător, printr-o decizie unde nu s-a comentat în nici un fel alegațiile privind părtinirea și nu s-a examinat fapte alternative. Mai mult decât atât, Curtea de Apel Chișinău doar a confirmat soluția instanțelor inferioare, fără a intra în alte detalii. Pentru un observator independent, această situație poate servi temei pentru îngrijorări legitime în ceea ce privește imparțialitatea judecătorului.În ceea ce privește testul obiectiv, Curtea a constatat că, în cauza privind manifestarea lipsei de respect față de judecată, judecătorul a "deținut" atât funcția de procuror, cât și cea de judecător, și că nu au existat suficiente garanții pentru a exclude temerile legitime în ceea ce privește impactul acestor proceduri împotriva imparțialității judecătorului. Nici una din hotărârile ulterioare nu a remediat situația, pe motiv că nu au conținut nici o motivație în acest sens.De asemenea, Curtea a constatat că instanța superioară, la examinarea cauzei privind manifestarea lipsei de respect față de judecată a eșuat să citeze în mod corespunzător reclamantul, în timp ce natura delictului și alegațiile sale împotriva judecătorului impuneau ca acesta să fie audiat în persoană.Curtea a acordat reclamantului suma de 1,500 Euro cu titlu de prejudicii morale și 17 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

CtEDO: 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova

 Cauza PREPELIŢA c. Moldovei, cererea nr. 50799/14.Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa unei investigaţii efective în această privinţă.Curtea a concluzionat că leziunile reclamantului au apărut în urma maltratării de către poliţie şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect material.De asemenea, Curtea a concluzionat că investigaţia în privinţa maltratării reclamantului nu a fost efectivă şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect procedural.Curtea a acordat reclamantului suma de 18 Euro cu titlu de prejudiciu material şi 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de către M. Balaban, avocat din Chişinău.Cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08.Compania reclamantă s-a plâns în faţa Curţii de anularea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabile, contrar drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,400 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.În faţa Curţii, compania reclamantă a fost reprezentată de S. Rusu, lichidator.Cauza CIOBANU c. Moldovei, cererea nr. 44896/11.Reclamantul s-a plâns de faptul că procedurile penale împotriva acestuia nu au fost echitabile, deoarece Curtea de Apel, inversând soluţia de achitare, a eşuat să audieze martorii.Curtea, având în vedere şi recunoaşterea violării de către Guvern, a concluzionat că a avut loc violarea dreptului la un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenţie.Curtea a acordat reclamantului suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 810 cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de C. Tanase, avocat din Chişinău.Cauza SNEGUR c. Moldovei, cererea nr. 22775/07.În faţa Curţii, invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de repunerea neîntemeiată în termen, subminându-se astfel principiul securității relațiilor juridice. De asemenea, a reclamat lipsa de răspuns a instanțelor naționale cu privire la respectarea de către partea opusă a termenului de prescripție aplicabil procedurilor administrative. De asemenea, reclamantul s-a plâns de violarea dreptului la respectul proprietăţii, Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenție şi violarea Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, notând că instanţele naţionale au evitat să se pronunţe în privinţa unei chestiuni esenţiale pentru reclamant, respectarea termenului de prescripţie, concluziile fiind arbitrare; la rândul său aceasta a dus la violarea dreptului la respectul proprietăţii, or procedurile naţionale nu au oferit reclamantului garanţii procesuale necesare pentru justificarea drepturilor sale.Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de V. Nagacevschi, avocat din Chişinău.Cauza Roman c. Moldovei, cererea nr. 13274/07.În faţa Curţii reclamantul s-a plâns, invocând Articolul 8 din Convenţie, printre altele, că autoritățile moldovene au fost pasive și nu au pus capăt zgomotului cauzat de activitatea unui restaurant.Curtea a concluzionat că statul pârât a eșuat în obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantului la respectarea locuinței sale și a vieții sale private și de familie, în consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.Curtea a acordat reclamantului suma de 4,500 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,685 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de O. Bondarenco, avocat din Chişinău.Cauza Consocivil S.A. c. Moldovei, cererea nr. 25795/07Compania reclamantă s-a plâns de hotărâri judecătorești pe care le-a considerat arbitrare și, prin urmare, contrare articolului 6 § 1 din convenție. În contextul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ea a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plâns că nu a avut un remediu naţional eficient în sensul articolului 13 din Convenție.Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie, pe motiv că instanţele naţionale nu au oferit răspuns specific și explicit, la argumentele esenţiale ale companiei reclamante.În continuare Curtea a considerat că nu este necesară examinarea pretinsei violări a Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a pretinsei violări a Articolului 13 din Convenţie.Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,700 de Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.În faţa Curţii compania reclamantă a fost reprezentată de către I. Mandîş, avocat din Chişinău.

CtEDO: Cașu c. Moldovei, detenția excesivă a reclamantului

CtEDO: Cașu c. Moldovei, cererea nr. 75524/13, detenția reclamantului în arest, pentru aproape 24 de luni, a fost excesiv de lungă și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevanteLa data de 03 februarie 2012, reclamantul, în perioada de referință de 15 ani și 7 luni, a fost reținut fiind suspectat de participare într-un atac asupra unei persoane, care a dus la decesul acesteia.La data de 04 februarie 2012, procurorul a cerut aplicarea arestului preventiv față de reclamant, motivând că acesta nu este căsătorit, nu are o ocupație permanentă, poate să se ascundă de la urmărire penală și interfera cu urmărirea penală.Tot în aceeași zi, judecătoria Râșcani a eliberat mandat de arest pentru 30 de zile, reținând motivele invocate de procuror. În fața instanței, reclamantul a susținut că nu a avut intenția de a se ascunde și dorea să coopereze cu acuzarea. Reclamantul a fost plasat în arest în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.Procurorul s-a adresat în repetate rânduri cu demersuri privind prelungirea arestării reclamantului, demersul fiind admis, reținându-se aceleași argumente.La data de 17 mai 2012, cauza a fost remisă în instanța de judecată pentru examinare în fond, potrivit rechizitoriului reclamantul a fost învinuit de jaf.Ulterior, procurorul a cerut prelungirea arestului preventiv, de fiecare dată pentru 90 de zile, demersurile respective fiind admise. Reclamantul a fost eliberat din arest la data de 24 noiembrie 2013. Procedurile penale împotriva reclamantului sunt pendinte.Curtea a notat că reclamantul a fost deținut în mod repetat, în baza acelorași motive, pentru aproape 24 de luni. Motivele arestării au părut să se rezume la parafrazarea motivelor pentru detenție prevăzute de Cod de procedură penală, fără o explicație cum acestea sunt aplicabile în cazul reclamantului. Instanțele nu au explicat de ce au considerat că reclamantul poate să se ascundă sau să comită alte infracțiuni și nu au explicat cum acesta poate să interfereze cu probele sau martorii. Prelungirea automată și de blanchetă a detenției reclamantului este demonstrată în continuare de către primele câteva decizii din martie și aprilie 2012, în care instanțele au utilizat același text. În afară de aceasta, Curtea nu a putut să nu observe că detenția reclamantului pentru aproape 24 de luni a părut să fie contrară Articolului 186 § 4 din Codul de procedură penală, care limitează durata arestului preventiv a minorului până la 4 luni. Considerentele respective au fost suficiente pentru a determina Curtea să concluzioneze că detenția reclamantului în arest, pentru aproape 24 de luni, a fost excesiv de lungă și nu s-a bazat pe motive suficiente și relevante. Astfel, a avut loc violarea Articolului 5 § 3 din Convenție.Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de N. Pruteanu, avocat din Chișinău. 

CtEDO: 6 hotărâri noi împotriva Republicii Moldova

 Cauza PREPELIŢA c. Moldovei, cererea nr. 50799/14.Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa...

Imparțialitatea judecătorului moldovean, în dispută cu avocatul, a trezit îngrijorări

În hotărârea din 22 octombrie 2019 în cauza Deli c. Moldovei, cererea nr. 42010/06, Curtea Europeană a constat, în unanimitate că au avut loc:-...

Hotărârea în cauza Grama și Dîrul c. Moldovei și Rusiei, cererile...

Reclamanții sunt Ion Grama și Mihai Dîrul, născuți în 1955 și 1944, care locuiesc în Corjova și Lunga, “rmn”.Ei și-au înregistrat autoturismele la autoritățile...

CtEDO: Cașu c. Moldovei, detenția excesivă a reclamantului

CtEDO: Cașu c. Moldovei, cererea nr. 75524/13, detenția reclamantului în arest, pentru aproape 24 de luni, a fost excesiv de lungă și nu s-a bazat...

CtEDO: Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor Parohia Nașterii Maicii Domnului din...

CtEDO: Mitropolia Basarabiei și Exarhatul Plaiurilor Parohia Nașterii Maicii Domnului din Mihalașa c. Moldovei, cererea nr. 65637/10, încălcarea principiului securității raporturilor juridiceReclamanții în această cauză...

Convenția Europeană

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Textul Convenţiei este prezentat aşa cum a fost amendat în conformitate cu dispoziţiile Protocolului nr. 14 (STE nr. 194) începând cu intrarea acestuia în vigoare la data de 1 iunie 2010.

Publicații

Metodologie de monitorizare a selectivităţii justiţiei penale

Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale a fost elaborată de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” în cadrul Proiectului „Mobilizarea societății civile...

IMPLICARE

null

null

null

null

null

Întrebări

null

Curtea Europeană

null

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele