CtEDO: Colesnic c. Moldovei, o nouă condamnare din cauza anulării unei hotărâri definitive şi irevocabile

Hotărâri CEDO    
131

5 martie 2019 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Colesnic c. Moldovei, cererea nr. 18081/07, constatând încălcarea Articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din Convenţie şi a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (protecţia proprietăţii). Cauza se referă la anularea hotărârii definitive emise în favoarea reclamantei prin care a fost anulată confiscarea cotei părţi ce aparţinea acesteia din casa proprietate comună în devălmăşie urmare a condamnării soţului reclamantei pentru fraudă. Curtea i-a acordat suma de 2.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 630 Euro cu titlu de costuri și cheltuili.

Reclamantul, Nina Colesnic, născută în 1958, este din Stăuceni.

În 1998, soțul reclamantei a fost condamnat la închisoare pentru fraudă. Prin aceeași hotărâre, instanța a dispus confiscarea casei reclamantei și a soțului său pentru motivul că a fost construită folosind venituri ilegale.

Reclamantul a încercat să obțină o revizuire a procesului penal în partea privind confiscarea casei, însă fără nici un rezultat.

În anul 2000, reclamantul a inițiat o acțiune în justiție, solicitând recunoașterea dreptului său de proprietate în privința jumătății casei și anularea confiscării părții respective.

La 9 decembrie 2002, Judecătoria Rîșcani a admis acțiunea reclamantei, a recunoscut dreptul de proprietate a acesteia pe jumătate din casă și a dispus anularea confiscării în privința jumătății din casă. Această hotărâre nu a fost atacată și a devenit definitivă. În cadrul acestui proces, interesele statului au fost reprezentate de secţia financiară Râșcani. Reprezentantul acestuia a solicitat examinarea cauzei în absența sa și potrivit documentelor din dosar rezultă că acesta a luat cunoștință de hotărârea respectivă la data de 25 decembrie 2002.

La 20 iunie 2006, Inspectoratul Fiscal de Stat („IFS“), susținând că nu a avut cunoștință de hotărârea înainte de 5 iunie 2006, a înaintat apel împotriva hotărârii din 9 decembrie 2002.

La 15 noiembrie 2006, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul, a casat hotărârea din 9 decembrie 2002 și a trimis cauza spre reexaminare, invocând că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001, care prevedea gestionarea bunurilor confiscate în interesul statului, interesele statului nu au fost reprezentate deoarece IFS nu a fost citată în fața instanței de primă instanță. Instanța de apel nu a făcut nicio referire la faptul că interesele statului au fost reprezentate de secţia financiară Râșcani.

Potrivit informațiilor furnizate de reclamantă rezultă că procedurile civile sunt în prezent suspendate în așteptarea rezultatului procedurii penale. Titlul executoriu al confiscării casei niciodată nu a fost executat și reclamanta continuă să locuiască într-o parte a casei, însă nu are un titlu de proprietat legal.

La data de 26 octombrie 2011, Curtea a informat reclamanta cu privire la introducerea de noi căi interne de atac cu privire la despăgubire din partea statului pentru prejudiciile cauzate de durata excesivă a procesului sau neexecutarea într-un termen rezonabil a hotărârii judecătorești. Prin scrisoarea din 24 noiembrie 2011, reclamanta a informat Curtea că nu intenționează să utilizeze această nouă cale de atac pentru a obține despăgubiri.

În fața Curții reclamanta s-a plâns de încălcarea principiului securității raporturilor juridice și dreptul la respectarea proprietății, invocând violarea Articolului 6 din Convenție și Articolului 1 a Protocolului nr. 1 la Convenţie.

Decizia Curţii

În speță, Curtea a constatat că hotărârea definitivă din 9 decembrie 2002, favorabilă reclamantei, a fost inversată la 15 noiembrie 2006 în urma admiterii apelului depus de IFS. Legea procedurală în vigoare la perioada de referință stabilea că termenul de introducere a căii de atac cu apel era de cincisprezece zile de la comunicarea întregii hotărâri părților.

Curtea a considerat că nu era necesar să se determine care dintre cele două autorități ale statului, secţia financiară Râșcani sau IFS ar fi trebuit să reprezinte interesele statului în acest caz. Ea a constatat că, atunci când cauza a fost examinată pe fond, statul a fost reprezentat de una dintre autoritățile sale, și anume secţia financiară Râșcani. Reprezentantul acesteia a depus referința sa pe fondul cauzei și apoi a solicitat examinarea cauzei în absența sa. Din dosar rezultă că s-a luat act de această hotărâre la 25 decembrie 2002.

Curtea a notat că secția financiară Râșcani nu a solicitat în niciun moment intervenția unei alte autorități de stat și niciodată nu a susținut că nu ar fi în acest caz pârâtul potrivit. Curtea de Apel Chișinău a admis apeul pe motiv că IFS nu a fost citată la proces, fără să se facă referire la faptul că interesele statului au fost reprezentate de o altă entitate de stat. În plus, Curtea a notat că Hotărârea Guvernului nr. 972 din 11 septembrie 2001 privind gestionarea bunurilor confiscate în interesul statului, a intrat în vigoare la o dată ulterioară datei de introducere de către reclamant a acțiunii în justiție.

Curtea a notat că a tratat în mod repetat cauze care ridică probleme similare cu cele din prezenta cauză și a constatat o încălcare a Articolului 6 § 1 al Convenției și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (Popov c. Moldovei (nr. 2), nr. 19960/04, §§ 57-58, 6 decembrie 2005; Melnic c. Moldovei, nr. 6923/03, §§ 38-44, 14 noiembrie 2006 și Istrate c. Moldovei, nr. 53773/00, §§ 46-61, 13 iunie 2006).

Având în vedere circumstanțele prezentei cauze, Curtea nu a văzut niciun motiv pentru a ajunge la o concluzie diferită în speță.

Prin urmare, ea a considerat că a avut loc o încălcare a articolului 6 § 1 al Convenției și a articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție urmare a anulării hotărârii definitive din 9 decembrie 2002.

Curtea a considerat că urmează a fi respins capătul din cerere privind durata excesivă a procedurilor, pe motivul neepuizării căilor interne de atac.

Reclamantul a cerut cu titlu de prejudiciu material 65.000 Euro, cu titlu de prejudiciu moral 150.000 Euro și 17.180 Euro cu costuri și cheltuieli.

Curtea i-a acordat reclamantei suma de 2.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 630 Euro cu titlu de costuri și cheltuili.

CtEDO: Negura și alții c. Moldovei, atitudinea formală a instanţelor naţionale în raport cu acțiunea reclamanților aduce o nouă condamnare

Hotărâri CEDO    
112
Dreptul reclamanților de acces la instanță a fost îngrădit fără nicio bază legală.

Termen extins pentru Concursul privind selectarea unui Birou Asociat de Avocați/avocat pentru litigare strategică

Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță Concurs privind selectarea unui Birou Asociat de Avocați/avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informație în Republica Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului „Promoting the Public’s Right to Know in Moldova”, proiect implementat de A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” și susținut financiar de United Nations Democracy Fund (UNDEF). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a crea un impact la nivel național prin cazuri de litigare strategică, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație de interes public, precum: schimbarea legii și practicii judiciare în domeniul accesului la informație; identificarea lacunelor în dreptul intern și ajustarea acestora la standardele internaționale în domeniul drepturilor omului; responsabilizarea furnizorilor de informații, care obstrucționează în mod nejustificat accesul la informație, la respectarea dreptului constituțional de acces la informație etc.Obiectivul concursului: În urma acestui concurs, A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” va contracta un Birou Asociat de Avocați/avocat care va reprezenta în instanțele de judecată cauzele strategice de acces la informația de interes public.Descrierea poziției: Avocații/avocatul vor coordona strategia de lucru și toate acțiunile pe dosare cu managerul de proiect al AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”.Avocații/avocatul vor avea următoarele atribuții:
 • identificarea solicitanților de informații (beneficiari al accesului la informații în cadrul proiectului/reclamanților);
 • redactarea cererilor de acces la informație;
 • analiza răspunsurilor furnizorilor de informații;
 • redactarea cererilor de chemare în judecată;
 • participarea la ședințele de judecată și reprezentarea intereselor asociației/solicitanților de informații în fața instanțelor judecătorești naționale de toate nivelele, inclusiv în fața Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • redactarea cererilor de apel, recurs și întocmirea cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în una din limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei, după necesitate;
 • raportarea lunară managerului de proiect a măsurile întreprinse, inclusiv prezentarea informației privind etapele de desfășurare a cauzelor în instanțele judecătorești;
 • aplicarea în exercitarea profesiei sale a mijloacelor și metodelor prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale organizației/solicitanților de informații;
 • ținerea dosarele de asistență juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
 • respectarea Codului deontologic al avocatului și prevederile statutului profesiei de avocat.
Avocații/avocatul vor purta responsabilitate pentru:
 • executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin, a atribuțiilor sale evitând activitățile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestarea unei atitudini responsabile și corecte, precum și a altor atitudini enumerate mai sus, în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
 • veridicitatea, plenitudinea și integritatea informațiilor și a rapoartelor prezentate;
 • pagubele provocate asociației, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora;
 • respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
 • păstrarea confidențialității informației obținute în procesul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin;
 • dezvoltarea profesională continuă pentru menținerea unui nivel adecvat de competență profesională;
 • sesizarea în timp util a echipei privind situațiile neordinare.
Calificări și abilități necesare:
 • Licența pentru exercitarea profesiei de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în condițiile Legii;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională dovedită în calitate de avocat;
 • Experiența anterioară în reprezentarea intereselor clienților în procese de judecată în materie de accesul la informație oficială;
 • Cel puțin 2 procese de judecată de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată internaționale, cu câștig de cauză (în ultimii 3 ani);
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații non-guvernamentale, instituții publice;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze/franceze reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel).
Perioada de contractare: Avocații/avocatul vor fi contractați pentru reprezentarea unor cauze cu caracter strategic, până la soluționarea lor definitivă la nivel național sau, după caz, la nivel internațional la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Astfel, contractul de asistență juridică va fi semnat pentru perioada soluționării cauzelor.Propunerea financiară: Propunerea financiară va specifica suma totală forfetară pentru livrabilele specifice și măsurabile (25 cauze). Plata se va face în 2 tranșe (prima tranșă în lunile 1-6 de implementare a proiectului și a doua tranșă în lunile 6-12 de implementare a proiectului). Pentru a oferi asistență unității solicitante în baza propunerilor financiare, propunerea financiară va include structura sumei forfetare (inclusiv impozitele, taxele, apelurile telefonice, etc.).Dosarul candidatului va include:
 • Curriculum vitae;
 • Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
 • Indicarea în scrisoare a două persoane de referință indicând datele de contact;
 • Copia licenței de avocat;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul accesului la informație, dacă există.
Procedura de aplicare:Termenul limită de prezentare a dosarului este 7 martie 2019, ora locală 18:00. Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa op.cebanu@gmail.com, cu mențiunea „Concurs selectare avocat” sau pot fi depuse la adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 2, oficiul 13, mun. Chișinău. Vor fi evaluate doar dosarele complete. Informații suplimentare puteți solicita la numerele de telefon: (022)260937, (022)274161. 

A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” lansează un proiect care va contribui la îmbunătățirea accesului la informații de interes public

Începând cu luna martie, Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” va demara Proiectul „Promoting the Public’s Right to Know in Moldova”, susținut financiar de United Nations Democracy Fund (UNDEF). Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a crea un impact la nivel național prin cazuri de litigare strategică, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație de interes public, precum: schimbarea legii și practicii judiciare în domeniul accesului la informație; identificarea lacunelor în dreptul intern și ajustarea acestora la standardele internaționale în domeniul drepturilor omului; responsabilizarea furnizorilor de informații, care obstrucționează în mod nejustificat accesul la informație, la respectarea dreptului de acces la informație etc.

În cadrul proiectului, va fi dezvoltată o platformă care va permite persoanelor să expedieze materiale confidențiale de interes public jurnaliștilor și ONG-urilor, precum și să sesizeze cazurile de obstrucționare a accesului la informații în mod intenționat, protejând identitatea destinatarului. De asemenea, vor fi litigate 25 de cauze cu caracter strategic, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație. Totodată, mai mulți funcționari publici și jurnaliști din diferite regiuni ale Republicii Moldova, avocați și reprezentanți ai societății civile vor fi instruiți despre aspectele specifice ale Legii privind accesul la informații, ceea ce va contribui la dezvoltarea capacităților și abilităților de implementare a Legii.

Durata Proiectului „Promoting the Public’s Right to Know in Moldova” este de un an.

CtEDO: Colesnic c. Moldovei, o nouă condamnare din cauza anulării unei...

5 martie 2019 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Colesnic c. Moldovei, cererea nr. 18081/07, constatând încălcarea Articolului...

CtEDO: Negura și alții c. Moldovei, atitudinea formală a instanţelor naţionale...

Dreptul reclamanților de acces la instanță a fost îngrădit fără nicio bază legală.

CtEDO: Carpov c. Moldovei, admiterea unui apel tardiv şi anularea unei...

Prin admiterea unui apel tardiv, Curtea de Apel Bălţi şi ulterior Curtea Supremă de Justiţie au adus la zero întreg procesul judiciar care s-a finalizat cu o hotărâre definitivă şi executorie.

CtEDO: Cristea c. Moldovei, neexecutarea în termen rezonabil a unei hotărâri...

Curtea a constatat că a avut loc o încălcare a Convenției cu privire la neexecutarea de către autorități, într-un termen rezonabil, a deciziei difinitive în favoarea reclamantului.

CtEDO: Gorea c. Moldovei, despăgubirile insuficiente acordate de instanţele naţionale aduc...

Curtea Supremă de Justiţie i-a acordat reclamantul o sumă considerabil mai mică decât cele acordate de Curtea Europeană în cauze similare.

Convenția Europeană

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului

Textul Convenţiei este prezentat aşa cum a fost amendat în conformitate cu dispoziţiile Protocolului nr. 14 (STE nr. 194) începând cu intrarea acestuia în vigoare la data de 1 iunie 2010.

Publicații

Metodologie de monitorizare a selectivităţii justiţiei penale

Metodologia de monitorizare a selectivității justiției penale a fost elaborată de Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” în cadrul Proiectului „Mobilizarea societății civile...

IMPLICARE

null

null

null

null

Ghid pentru justițiabili

null

Întrebări

null

Curtea Europeană

null

0
Hotărâri CtEDO c. Moldovei
0
-2001
Prima hotărâre CtEDO c. Moldovei
0
Încălcări
0
Neîncălcări, Altele
Mărime font
Contrast