La 6 aprilie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a publicat hotărârea privind satisfacția echitabilă în cauza Lungu c. Moldovei (cererea nr. 17911/08).


Reclamanții s-au plâns de executarea tardivă a hotărârii judecătorești în favoarea lor din 10 septembrie 2001 privind acordarea locuinței. Hotărârea în favoarea reclamanților a fost executată la 17 decembrie 2008. 


La 28 iulie 2009, CtEDO a adoptat hotărârea Olaru și Alții c. Moldovei, grup din care făceau parte și reclamanții Lungu, în care a constatat violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO (protecția proprietății) în urma neexecutării hotărârilor definitive în favoarea reclamanților. Deoarece la acel moment, chestiunea privind satisfacția echitabilă nu era pregătită pentru a adopta o hotărâre, Guvernul și reclamanții au fost invitați să prezinte observațiile lor cu privire la acest subiect în termen de 3 luni.


La 1 februarie 2010, CtEDO a primit un acord amiabil semnat de către reclamanți și Guvern, prin care Guvernul s-a obligat să achite reclamanților EUR 5,000 cu titlu de daune materiale, EUR 1,200 cu titlu de daune morale și EUR 1,000 cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la data radierii cererii de pe rol de către CtEDO în temeiul acordului amiabil.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile și a declarat că acesta a fost încheiat cu respectarea prevederilor Convenției, radiind cererea reclamanților de pe rol (art. 37 § 1 in fine CEDO și Regula 62 § 3 a Regulamentului CtEDO).