La 28 ianuarie 2010, în cadrul unei conferințe de presă, dl Jean-Paul COSTA, președintele Curții Europene a Drepturilor Omului, a făcut public raportul de activitate al Curții pentru anul 2009.


Potrivit acestui raport, în anul 2009, CtEDO a pronunțat 1,625 de hotărâri, adică cu 5% mai mult comparativ cu anul 2008 și 33,065 de decizii, cu 10% mai mult decât în 2008. Pe parcursul anului 2009, 57,100 de cereri au fost alocate unui organ decizional al CtEDO, cu 15% mai mult în comparație cu 2008.


Circa 56% din cererile depuse la CtEDO în 2009 sunt îndreptate împotriva a 4 state membre: Rusia – 28.1%, Turcia – 11%, Ucraina – 8.4% și România – 8.2%.


Cele mai multe hotărâri în care au fost constatate cel puțin o violare a Convenției au fost adoptate în privința Turciei (356), urmată de Rusia (219), România (168) și Polonia (133). Aceste patru state au cumulat 52% din toate hotărârile pronunțate de Curte în 2009. Pe de altă parte, o jumătate dintre statele membre au avut mai puțin de 10 hotărâri pronunțate împotriva lor pe durata anului 2009.


Schema de mai jos conține date statistice cu privire la activitatea CtEDO în anul 2009 comparativ cu anul 2008.
2009 2008 +/-
Cereri alocate unui organ decizional 57,100 49,900 15%
Cereri comunicate Guvernului pârât 6,197 4,416 40%
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 33,065 30,163 10%
Cereri declarate admisibile 2,141 1,671 28%
Hotărâri adoptate 1,625 1,543 5%
31.12.2009 01.01.2009 +/-
Cereri pendinte în fața unui organ decizional 119,300 97,300 23%


În ceea ce privește Moldova, ea este printre primele 8 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2009, 3,349 de cereri pendinte (2.8%) erau îndreptate împotriva Moldovei.


În 2009, 1,322 de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional, 386 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost scoase de pe rolul Curții, iar 36 de cereri au fost declarate admisibile. Se observă o creștere semnificativă a numărului de cereri comunicate Guvernului – 217 de cereri, adică cu 72% mai mult comparativ cu 2008. Aceasta se explică prin comunicarea către Guvern, după hotărârea Olaru și Alții, a tutor cererilor pendinte care vizau nealocarea spațiului locativ de stat (peste 130).


Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 30 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 29 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar o hotărâre se referă la satisfacția echitabilă.


În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse după numărul populației, în anul 2009, Moldova se află pe locul 4, după Georgia, Montenegro și Liechtenstein, cu indicele 3.70 de cereri la 10,000 de locuitori.


În următorul tabel este prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în anul 2009 comparativ cu anul 2008.


2009 2008 +/- 1.11.1998-31.12.2009
Cereri alocate unui organ decizional 1,322 1,147 15% 5,436
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 386 477 -19% 2,260
Cereri comunicate Guvernului 217 126 72% 693
Cereri declarate admisibile 36 29 24% 221
Hotărâri adoptate 30 33 – 9% 168
Cereri radiate, printr-o decizie sau o hotărâre, în urma încheierii acordului amiabil sau a declarației unilaterale 21 20 5% 92
31.12.2009 31.12.2008 +/-
Cereri pendinte în fața unui organ decizional 3,349 2,442 37%Printre cele mai importante hotărâri din punct de vedere juridic pronunțate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt Paladi (în care s-a detaliat jurisprudența Curții cu privire la măsurile interimare indicate), Olaru și Alții (în care Curtea a indicat, aplicând procedura pilot, modificarea legislației moldovenești în domeniul acordării spațiului locativ de stat), Iordachi și Alții (în care a fost examinată calitatea legislației cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) și Manole și Alții (în care Curtea a menționat pentru prima dată obligația statelor impusă de art. 10 CEDO de a garanta independența editorială a instituțiilor publice a audiovizualului).


Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate, în anul 2009, cea mai costisitoare a fost hotărârea Dacia SRL, în care Guvernul a fost obligat să restituie reclamantului hotelul Dacia din Chișinău sau să-i plătească EUR 7,237,700 cu titlu de prejudiciu material, EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 6,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În această cauză a fost restituit hotelul, însă prejudiciul cauzat statului a fost de EUR 921,625.


Prin hotărârile pronunțate în 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de EUR 2,112,549.25.


 


Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009art. CEDO


total violări


detalii


nr. de violări


cauze principale


Articolul 3 al Convenției


(interzicerea torturii)


14

maltratarea reclamanților

4

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu și Nicolae Roșca
lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare

5

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Petru Roșca, Valeriu și Nicolae Roșca
nesancționarea adecvată a persoanelor care au aplicat tortura

1

Valeriu și Nicolae Roșca
condiții inadecvate de detenție

3

Străisteanu și Alții,  Valeriu și Nicolae Roșca, Gavrilovici
neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților

1

Paladi

Articolul 5 al Convenției


(dreptul la libertate și siguranță)


7

detenția persoanei fără un mandat de arest valabil

2

Paladi, Străisteanu și Alții
reținerea administrativă fără o bănuială rezonabilă că a fost comisă o contravenție 

1

Hyde Park (nr. 4)
reținerea penală fără a exista temei pentru reținere

1

Leva
neinformarea despre toate acuzațiile penale care vizau reclamantul

1

Leva
motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Străisteanu și Alții
organizarea întrevederilor la CCCEC în condiții care trezeau suspiciuni cu privire la confidențialitatea lor

1

Leva

Articolul 6 al Convenției


(dreptul la un proces echitabil)


16

neexecutarea hotărârilor judecătorești

4

Olaru și Alții, Ceborari și Alții, Decev, Fedotov
nelimitarea discriminatorie în timp a acțiunii judiciare a procurorului

3

Străisteanu și Alții, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
durata excesivă a procedurilor

3

Pânzari, Deservire SRL, Matei și Tutunaru 
casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia și Doina Duca, Străisteanu și Alții
necitarea reclamantului în judecată

2

Godorozea, Masaev
refuzul de a admite reclamantul în procedurile judiciare care îi vizau drepturile și neexaminarea pretențiilor sale judiciare

1

Business și Investiții pentru Toți
condamnarea contravențională fără acordarea unui apărător și a timpului pentru pregătirea apărării

1

Petru Roșca

Articolul 8 al Convenției


(dreptul la respectul vieții private și de familie)


1

garanții insuficiente în legislație pentru a preveni interceptarea abuzivă a convorbirilor telefonice

1

Iordachi și Alții

Articolul 9 al Convenției


(libertatea de conștiință și religie)


1

sancționarea contravențională pentru exercitare practicilor religioase a unui cult nerecunoscute de stat

1

Masaev

Articolul 10 al Convenției


(libertate de exprimare)


3

examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei și demnității

1

Flux (nr. 7)
lipsa în legislația națională a prevederilor suficiente care ar garanta independența editorială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

1

Manole și Alții
condamnarea la arest administrativ pentru insultă

1

Gavrilovici

Articolul 11 al Convenției


(libertatea de întrunire și de asociere)


4

refuzul fără motive imperioase de a autoriza întruniri pașnice

4

Hyde Park, Hyde Park (nr. 2), Hyde Park (nr. 3), Hyde Park (nr. 4)

Articolul 13 al Convenției


(dreptul la un recurs efectiv)


6

lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea Convenției

4

Breabin, Străisteanu și Alții, Gurgurov, Fedotov
imposibilitatea de a se opune la nivel național încălcării Convenției

2

Pânzari, Deservire SRL

Articolul 34 al Convenției


(dreptul de a sesiza CtEDo cu o cerere individuală)


1

neexecutarea promptă a măsurilor interimare indicate de Curte în temeiul art. 39 al Regulamentului Curții

1

Paladi

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(protecția proprietății)


9

neexecutarea hotărârilor judecătorești

4

Ceborari și Alții, Decev, Olaru și Alții, Fedotov
lipsirea de proprietate în urma anulării privatizării din motive neimputabile reclamantului

3

Străisteanu și Alții, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia și Doina Duca, Străisteanu și Alții


 


Raportul de activitate al CtEDO, în limba engleză, poate fi accesat aici


Raportul de activitate al CtEDO, în limba franceză, poate fi accesat aici


Analiza statistică a activității CtEDO, în limba engleză, poate fi accesată aici


Analiza statistică a activității CtEDO, în limba franceză, poate fi accesată aici