La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea nr. 29808/02).


*  *  *


Anterior, la 6 februarie 2007 („hotărârea principală”), Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor reclamantului prevăzută de art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutarea timp de 21 de luni a unei hotărâri judecătorești irevocabile din 26 iunie 2002 privind acordarea sumei de MDL 285,503 (EUR 20,272) .


Suplimentar, în iunie 2002, reclamantul a înaintat o acțiune, solicitând indexarea sumei ce urma a-i fi restituită conform hotărârii din 26 iunie 2002. La 29 aprilie 2004, Judecătoria Bălți a pronunțat o hotărâre prin care acorda reclamantului MDL 285,503 (aproximativ EUR 20,272). Această hotărâre a devenit irevocabilă. La 12 octombrie 2005, Curtea Supremă de Justiție a redeschis procedura în urma unei cereri de revizuire a Ministerului Finanțelor. În urma reexaminării, la 9 februarie 2006, Curtea de Apel Bălți a casat hotărârea din 29 aprilie 2004 și a micșorat suma indexării până la MDL 180,698 (aproximativ EUR 11,678). Chestiunea privind casarea hotărârii din 29 aprilie 2004 a fost disjunsă într-un dosar separat (cererea nr. 7467/06).


Reclamantul a solicitat EUR 41,152 cu titlu de satisfacție echitabilă. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplicării art. 41 CEDO nu era gata pentru a fi adoptată o decizie cu privire la dauna materială și morală, Curtea a rezervat-o pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul și reclamantul să prezinte observații, în termen de 3 luni, sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil încheiat între părți.


*  *  *


La 11 și 13 noiembrie 2009, Guvernul și reclamantul au prezentat Curții un acord amiabil, potrivit căruia Guvernul s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 cu titlu de compensații pentru orice daună materială și morală, precum și cu titlu de costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 și 7467/06 (Avramenko (nr. 1) și Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul Curții în temeiul acordului amiabil.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, a notat că el a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și că nu găsește niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul său.