Republica Moldova este printre primele 10 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) împotriva lor. La 23 decembrie 2009, 3,510 de cereri pendinte erau îndreptate la Curte împotriva Moldovei.


Între 1 ianuarie și 23 decembrie 2009, 1,256 astfel de cereri împotriva Moldovei au fost alocate unui organ decizional al Curții, 356 de cereri au fost declarate inadmisibile, 29 de cereri au fost scoase de pe rolul Curții (dintre care 19 din cauza reglementărilor amiabile), iar 216 de cereri au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova. Pe parcursul anului 2009, Curtea a adoptat 29 de hotărâri cu privire la fondul cauzelor moldovenești și o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă. În toate cele 29 de hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Majoritatea cererilor examinate actualmente în Cameră datează din anii 2004-2005.


În următorul tabel este prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 și 2006.


 


Analiza statistică a cererilor depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului împotriva Moldovei în anul 2009 comparativ cu anii 2008, 2007 și 20062006


2007


+/- 2006


2008


+/-2007


2009


+/-2008


1.11.1998-23.12.2009


Cereri alocate unui organ decizional


519


887


+70.9 %


1,147


+29%


1,256


+ 9.5%


5,372


Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol


248


201


-18.95%


477


+137%


385


– 19.3%


1,904


Cereri comunicate Guvernului


99


73


-26.26%


126


+73%


216


+ 71.5%


692


Hotărâri pronunțate


20


60


+300%


33


– 45%


30


– 9.1%


168


 


 


31.12.2007


+/-


31.12.2008


+/-


23.12.2009


+/-


 


Cereri pendinte în fața unui organ decizional


1445


1,830


+26.64%


2,442


+33%


3,510


+ 43.8%


 


Printre cele mai importante hotărâri din punct de vedere juridic pronunțate de Curte pe parcursul anului 2009 sunt Paladi (în care s-a detaliat jurisprudența Curții cu privire la măsurile interimare indicate), Olaru și Alții (în care Curtea a indicat, aplicând procedura pilot, modificarea legislației moldovenești în domeniul acordării spațiului locativ de stat), Iordachi și Alții (în care a fost examinată calitatea legislației cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice) și Manole și Alții (în care Curtea a menționat pentru prima dată obligația statelor impusă de art. 10 CEDO de a garanta independența editorială a instituțiilor publice a audiovizualului).


Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate, în anul 2009, cea mai costisitoare a fost hotărârea Dacia SRL, în care Guvernul a fost obligat să restituie reclamantului hotelul Dacia din Chișinău sau să-i plătească EUR 7,237,700 cu titlu de prejudiciu material, EUR 25,000 cu titlu de prejudiciu moral și EUR 6,000 cu titlu de costuri și cheltuieli. În această cauză a fost restituit hotelul, însă prejudiciul cauzat statului a fost de EUR 921,625.


Prin hotărârile pronunțate până la 24 decembrie 2009, Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să plătească compensații în mărime de peste EUR 11,850,000. Dintre acestea, 92.4% reprezintă prejudicii materiale, 5.9% prejudiciile morale și 1.6% sumele acordate cu titlu de costuri și cheltuieli. Alte peste EUR 2,500,000 urmau a fi plătite în baza scoaterii cererilor de pe rol.


 


Analiza pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2009art. CEDO


total violări


detalii


nr. de violări


cauze principale


Articolul 3 al Convenției


(interzicerea torturii)


14

maltratarea reclamanților

4

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Valeriu și Nicolae Roșca
lipsa unei anchete efective pe marginea plângerilor de maltratare

5

Breabin, Gurgurov, Buzilov, Petru Roșca, Valeriu și Nicolae Roșca
nesancționarea adecvată a persoanelor care au aplicat tortura

1

Valeriu și Nicolae Roșca
condiții inadecvate de detenție

3

Străisteanu și Alții,  Valeriu și Nicolae Roșca, Gavrilovici
neacordarea asistenței medicale adecvate deținuților

1

Paladi

Articolul 5 al Convenției


(dreptul la libertate și siguranță)


7

detenția persoanei fără un mandat de arest valabil

2

Paladi, Străisteanu și Alții
reținerea administrativă fără o bănuială rezonabilă că a fost comisă o contravenție 

1

Hyde Park (nr. 4)
reținerea penală fără a exista temei pentru reținere

1

Leva
neinformarea despre toate acuzațiile penale care vizau reclamantul

1

Leva
motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Străisteanu și Alții
organizarea întrevederilor la CCCEC în condiții care trezeau suspiciuni cu privire la confidențialitatea lor

1

Leva

Articolul 6 al Convenției


(dreptul la un proces echitabil)


16

neexecutarea hotărârilor judecătorești

4

Olaru și Alții, Ceborari și Alții, Decev, Fedotov
nelimitarea discriminatorie în timp a acțiunii judiciare a procurorului

3

Străisteanu și Alții, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
durata excesivă a procedurilor

3

Pânzari, Deservire SRL, Matei și Tutunaru 
casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia și Doina Duca, Străisteanu și Alții
necitarea reclamantului în judecată

2

Godorozea, Masaev
refuzul de a admite reclamantul în procedurile judiciare care îi vizau drepturile și neexaminarea pretențiilor sale judiciare

1

Business și Investiții pentru Toți
condamnarea contravențională fără acordarea unui apărător și a timpului pentru pregătirea apărării

1

Petru Roșca

Articolul 8 al Convenției


(dreptul la respectul vieții private și de familie)


1

garanții insuficiente în legislație pentru a preveni interceptarea abuzivă a convorbirilor telefonice

1

Iordachi și Alții

Articolul 9 al Convenției


(libertatea de conștiință și religie)


1

sancționarea contravențională pentru exercitare practicilor religioase a unui cult nerecunoscute de stat

1

Masaev

Articolul 10 al Convenției


(libertate de exprimare)


3

examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei și demnității

1

Flux (nr. 7)
lipsa în legislația națională a prevederilor suficiente care ar garanta independența editorială a IPNA Compania „Teleradio-Moldova”

1

Manole și Alții
condamnarea la arest administrativ pentru insultă

1

Gavrilovici

Articolul 11 al Convenției


(libertatea de întrunire și de asociere)


4

refuzul fără motive imperioase de a autoriza întruniri pașnice

4

Hyde Park, Hyde Park (nr. 2), Hyde Park (nr. 3), Hyde Park (nr. 4)

Articolul 13 al Convenției


(dreptul la un recurs efectiv)


6

lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea Convenției

4

Breabin, Străisteanu și Alții, Gurgurov, Fedotov
imposibilitatea de a se opune la nivel național încălcării Convenției

2

Pânzari, Deservire SRL

Articolul 34 al Convenției


(dreptul de a sesiza CtEDo cu o cerere individuală)


1

neexecutarea promptă a măsurilor interimare indicate de Curte în temeiul art. 39 al Regulamentului Curții

1

Paladi

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(protecția proprietății)


9

neexecutarea hotărârilor judecătorești

4

Ceborari și Alții, Decev, Olaru și Alții, Fedotov
lipsirea de proprietate în urma anulării privatizării din motive neimputabile reclamantului

3

Străisteanu și Alții, Baroul Partner-A., Ipteh S.A.
Casarea hotărârilor judecătorești irevocabile prin aplicarea improprie a revizuirii

2

Eugenia și Doina Duca, Străisteanu și Alții