La 30 ianuarie 2009, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut public raportul său de activitate pe anul 2008.


Potrivit acestui raport, în anul 2008, CtEDO a pronunțat 1,543 de hotărâri, adică cu 3% mai mult decât în 2007 și 30,163 de decizii sau comitete, cu 11% mai mult decât în 2007. 49,850 de cereri depuse în anul 2008 au fost alocate unui organ decizional al CtEDO, cu 20% mai mult decât în 2007.


57% din cererile depuse la CtEDO în 2008 sunt îndreptate împotriva a 4 state membre (Rusia, Turcia, Ucraina și România), pe când 43% sunt depuse contra celorlalte 43 de state membre. În 2008 cele mai multe hotărâri în care au fost constatate cel puțin o violare a Convenției au fost adoptate în privința Turciei (257), urmată de Rusia (233), România (189), Polonia (129) și Ucraina (110).


Schema de mai jos conține date statistice cu privire la activitatea CtEDO în anul 2008 comparativ cu anul 2007.


 

2008 2007 +/-
Cereri alocate unui organ decizional 49,850 41,700 20%
Cereri declarate inadmisibile sau scoase de pe rol 30,163 27,057 11%
Cereri comunicate Guvernului pârât 4,416 3,440 28%
Cereri declarate admisibile 1,671 1,621 3%
Hotărâri adoptate 1,543 1,503 3%
31.12.2008 1.1.2008 +/-
Cereri pendinte în fața unui organ decizional 97,300 79,400 23%


 


În ceea ce privește Moldova, ea este printre primele 9 țări cu cele mai multe cereri depuse la Curte împotriva lor. Conform raportului Curții, la data de 31 decembrie 2008, 2,442 de cereri pendinte erau îndreptate împotriva Moldovei.


1,147 de cereri împotriva Moldovei în anul 2008 au fost alocate unui organ decizional, 477 de cereri au fost declarate inadmisibile sau au fost radiate de pe rolul Curții, 126 de cereri au fost comunicate Guvernului, iar 29 de cereri au fost declarate admisibile. Pe parcursul anului 2008, Curtea a adoptat 33 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 28 de hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar într-o hotărâre nu a fost constatată nicio violare a Convenției.


În ceea ce privește indicele numărului de cereri depuse reportat la numărul de locuitori, în anul 2008, Moldova se află pe locul 3, după Slovenia (în care există o problemă sistemică deplânsă în majoritatea cererilor – jurata procedurilor judiciare) și Georgia (după conflictul militar din 2008 impotriva ei au fost depuse mai mult de 3,000 de cereri), cu indicele 3.21 de cereri la 10,000 de locuitori.


În următorul tabel este prezentată analiza statistică a cererilor depuse la CtEDO împotriva Moldovei în anul 2008 comparativ cu anul 2007.


 


2008 2007 +/- 1.11.1998-31.12.2008
Cereri alocate unui organ decizional 1,147 887 29% 4,116
Cereri declarate inadmisibile sau radiate 477 201 137% 1,519
Cereri comunicate Guvernului 126 73 73% 476
Cereri declarate admisibile 29 63 – 54% 185
Hotărâri adoptate 33 60 – 45% 138
31.12.2008 31.12.2007 +/-
Cereri pendinte în fața unui organ decizional 2,442 1,830 33%


 


Printre cele mai importante hotărâri pronunțate de Curte pe parcursul anului 2008, au fost menționate cauzele Guja c. Moldovei, Tănase și Chirtoacă c. Moldovei și Megadat.com SRL c. Moldovei.


În cauza Guja c. Moldovei, Curtea s-a expus pentru prima dată referitor la concedierea funcționarului public pentru dezvăluirea informației care se pretindea că este de uz intern. Reclamantul a fost concediat din cadrul Procuraturii Generale pentru transmiterea presei a două scrisori parvenite în adresa Procuraturii care, potrivit reclamantului, relevau o ingerință a unor politicieni de rang înalt în activitatea Procuraturii Generale. Marea Cameră a notat că un funcționar public, în cadrul serviciului său, poate afla informații de uz intern, inclusiv informații secrete, a căror divulgare sau publicare ar putea corespunde unui puternic interes public. Astfel, semnalarea către public, de către un funcționar public sau un angajat, a conduitei ilegale sau a fărădelegilor de la locul de lucru, în anumite circumstanțe, beneficiază de protecția articolului 10 al Convenției.


În cauza Tănase și Chirtoacă c. Moldovei, Curtea s-a expus referitor la impactul cetățeniei multiple asupra dreptului la alegeri libere în contextul interzicerii persoanelor deținătoare de dublă sau multiplă cetățenie să devină membri ai Parlamentului. Curtea a notat că Moldova este unicul stat european care acordă resortisanților săi dreptul de a deține dubla sau multipla cetățenie, dar interzice ultimilor să devină deputați în Parlament. Curtea a subliniat că, într-o democrație, loialitatea față de stat nu înseamnă neapărat loialitatea față de actuala guvernare a statului sau față de un anumit partid politic. Curtea a notat că Republica Moldova este parte la Convenția CoE cu privire la cetățenie, care garantează egalitatea în drepturi a cetățenilor cu multiplă cetățenie și a cetățenilor care dețin doar cetățenia țării de reședință. În plus, Comisia Consiliului Europei împotriva Rasismului și Intoleranței („ECRI”) și Comisia de la Veneția au subliniat incompatibilitatea între unele prevederi ale noii legi electorale și obligațiile pe care Moldova și le-a asumat când a ratificat Convenția cu privire la cetățenie. Curtea a concluzionat că metodele folosite de Guvernul Moldovei nu au fost proporționale și a constatat violarea art. 3 al Protocolului nr. 1 la CEDO.


În cauza Megadat.com SRL c. Moldovei, Curtea a constatat violarea Convenției prin invalidarea licențelor companiei reclamante, care era cel mai mare prestator de servicii internet din Moldova, pentru motive formale, în urma căreia compania a fost nevoită să-și vândă bunurile și să-și înceteze activitatea.


Sub aspectul cuantumului prejudiciilor acordate în anul 2008, cele mai importante hotărâri sunt Unistar Ventures GMBH c. Moldovei, în care Curtea a acordat prejudicii în sumă de EUR 6,712,855 și Oferta Plus SRL c. Moldovei, în care suma totală a prejudiciilor a constituit EUR 2,535,104.


Următoarea schemă prezintă analiza pe articole a hotărârilor CtEDO pronunțate în cauzele moldovenești în anul 2008.art. CEDO


nr. de violări


detalii


nr. de violări


cauze principale


Articolul 3 al Convenției


(interzicerea torturii)


5

maltrarea reclamanților

1

Levința c. Moldovei
aplicarea în mod nejustificat a forței fizice la reținere

1

Savițchi c. Moldovei
condiții inadecvate de detenție

1

Malai c. Moldovei
lipsa unei anchete efective

2

Savițchi c. Moldovei, Levința c. Moldovei

Articolul 5 al Convenției


(dreptul la libertate și siguranță)


1

motivarea insuficientă a mandatului de arest

1

Malai c. Moldovei

Articolul 6 al Convenției


(dreptul la un proces echitabil)


18

neexecutarea hotărârilor judecătorești

7

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepeliță c. Moldovei, Avram, Tudor-Auto SRL și Triplu-Tudor SRL c. Moldovei
durata excesivă a procedurilor

3

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Pânzari c. Moldovei
refuzul instanțelor de judecată de a examina cererile reclamanților pe motiv de neplată a taxei de stat fără a examina capacitatea de plată a acestora

2

Istrate (nr. 2) c. Moldovei, Tudor-Comerț c. Moldovei
admiterea recursului depus peste termen

1

Cravcenco c. Moldovei
necitarea reclamantului în judecată

1

Russu c. Moldovei
nelimitarea disciminatorie în timp a acțiunii judiciare a procurorului

1

Dacia SRL c. Moldovei
inechitatea procedurilor penale prin condamnarea penală a soțului reclamantului, care a decedat în cursul procedurilor

1

Grădinar c. Moldovei
inechitatea procedurilor penale prin condamnarea reclamanților în baza probelor obținute prin tortură

1

Levința c. Moldovei
condamnarea reclamantului în recurs cu încălcarea procedurii naționale

1

Năvoloacă c. Moldovei

Articolul 8 al Convenției


(dreptul la respectul vieții private și de familie)


1

motivarea insuficientă a încheierii judecătorului privind autorizarea percheziției în biroul și locuința unui avocat

1

Mancevschi c. Moldovei

Articolul 10 al Convenției


(libertatea de exprimare)


3

examinarea incorectă a cauzelor privind apărarea onoarei și demnității

2

Flux (nr. 4) c. Moldovei, Flux (nr. 5) c. Moldovei
concedierea reclamantului pentru răspândirea informației care, aparent, demonstrau implicarea unui politician în activitatea Procuraturii Generale

1

Guja c. Moldovei

Articolul 11 al Convenției


(libertatea de întrunire și de asociere)


1

atragarea la răspunderea contravențională pentru participarea activă și/sau organizarea întrunirilor neautorizate care au derulat pașnic

1

Roșca, Secăreanu și alții c. Moldovei

Articolul 13 al Convenției


(dreptul la un recurs efectiv)


5

lipsa dreptului la nivel național de a cere compensații pentru violarea Convenției si/sau de a se opune încălcării drepturilor garantate de Convenție

5

Cravcenco c. Moldovei, Boboc c. Moldovei, Pânzari c. Moldovei, Malai c. Moldovei, Tudor-Auto SRL și Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(protecția proprietății)


9

neexecutarea hotărârilor judecătorești

5

Bulava c. Moldovei, Rusu c. Moldovei, Vacarencu c. Moldovei, Prepeliță c. Moldovei, Unistar Ventures GMBH c. Moldovei
neacordarea compensațiilor pentru încălcarea dreptului de autor

1

Bălan c. Moldovei
lipsirea de proprietate în urma anulării privatizării hotelului „Dacia” din motive neimputabile reclamantului

1

Dacia SRL c. Moldovei
invalidarea licențelor de activitate pentru motive formale

1

Megadat.com SRL c. Moldovei
imposibilitatea de a activa prin neeliberarea certificatelor de înregistrare de tip nou

1

Tudor-Auto SRL și Triplu-Tudor SRL c. Moldovei

Articolul 3 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(dreptul la alegeri libere)


1

interzicerea persoanelor deținătoare de dublă sau multiplă cetățenie să devină membri ai Parlamentului Republicii Moldova

1

Tănase și Chirtoacă c. Moldovei
 


Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2008, în limba engleză, poate fi accesat aici.

Raportul de activitate al CtEDO pentru anul 2008, în limba franceză, poate fi accesat aici.