În octombrie 2008, CtEDO a pronunțat deciziile Gațcan c. Moldovei (cererea nr. 29493/06) și Mereniuc c. Moldovei (cererea nr. 29497/06).


***


În cauza Gațcan c. Moldovei, reclamantul, Leonid GAȚCAN, era angajat al Ministerului Afacerilor Interne („Ministerul”). La 22 septembrie 1997, Judecătoria Dubăsari a obligat Ministerul să plătească reclamantului o indemnizație în sumă de MDL 1,408 (EUR 300 la acea dată). Hotărârea nu a fost contestată și a devenit irevocabilă după 15 zile. Instanța a eliberat un titlu executoriu pe care l-a expediat Ministerului. Hotărârea nu a fost executată până în prezent.


În fața Curții, reclamantul a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), în urma neexecutării hotărârii judecătorești irevocabile în favoarea sa.


La 5 septembrie 2008, Guvernul a prezentat Curții o propunere de încheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de către CtEDO în temeiul acordului amiabil, EUR 2,500 cu titlu de compensații pentru orice daune materiale și morale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Curții.  


La 28 august 2008, Curtea a primit o declarație a reclamantului, potrivit căreia acesta era de acord cu propunerea Guvernului în vederea încheierii acordului amiabil.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, a notat că el a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și că nu găsește niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul său.


***


În cauza Mereniuc c. Moldovei, reclamantul, Tudor MERENIUC, era angajat al Ministerului Afacerilor Interne („Ministerul”). La 22 septembrie 1997, Judecătoria Dubăsari a obligat Ministerul să plătească reclamantului o indemnizație în sumă de MDL 1,408 (EUR 300 la acea dată). Hotărârea nu a fost contestată și a devenit irevocabilă după 15 zile. Instanța a eliberat un titlu executoriu pe care l-a expediat Ministerului.


La 11 iulie 2006, Ministerul a achitat reclamantului MDL 1,408. Totuși, reclamantul a inițiat proceduri judiciare împotriva Ministerului, solicitând achitarea a MDL 68,710.40 (EUR 4,051) pentru daune materiale și MDL 48,800 (EUR 2,877) pentru daune morale suferite ca rezultat al omisiunii de a executa hotărârea judecătorească din 22 septembrie 1997 într-un termen rezonabil. Printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă din 2 mai 2007, Curtea Supremă de Justiție a respins pretențiile reclamantului ca nefondate.


În fața Curții, reclamantul a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), în urma neexecutării hotărârii judecătorești irevocabile în favoarea sa.


La 10 septembrie 2008, Guvernul a prezentat Curții o propunere de încheiere a acordului amiabil, prin care s-a angajat să plătească reclamantului, în termen de 3 luni de zile de la radierea cererii de către CtEDO în temeiul acordului amiabil, EUR 2,000 cu titlu de compensații pentru orice daune materiale și morale, iar reclamantul va retrage cererea sa de pe rolul Curții.  


La 1 septembrie 2008, Curtea a primit o declarație a reclamantului, potrivit căreia acesta era de acord cu propunerea Guvernului în vederea încheierii acordului amiabil.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, a notat că el a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și că nu găsește niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul său.