În Monitorul Oficial din 19 octombrie 2007 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007. Ea este contrasemnată de ministrul Justiției. Prin această hotărâre a fost instituită Comisia pentru selectarea candidaților din partea Moldovei la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Comisia are următoarea componență:


Vitalie PÂRLOG – ministru al justiției, președinte al Comisiei,


Valeriu OSTALEP – viceministru al afacerilor externe și integrării europene, vicepreședinte al Comisiei,


Lilia GRIMALSCHI – șef adjunct al Direcției relații internaționale și integrare europeană, Ministerul Justiției, secretar al Comisiei,


Edgar BEJAN – șef adjunct al Direcției drept și relații publice, Aparatul Președintelui Republicii Moldova,


Anatol ZAGORODNÎI – deputat în Parlament,


Roman CAZAN – prim-șef adjunct al Aparatului Guvernului,


Vladimir GROSU – Reprezentantul Guvernului Republicii Moldova la CtEDO,


Alina IANUCENCO – judecător la Curtea Constituțională,


Nicolae CLIMA – președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,


Ion MURUIANU – președinte al Curții Supreme de Justiție,


Eugenia FISTICAN – director executiv al Institutului Național al Justiției,


Igor SERBINOV – adjunct al Procurorului General,


Gheorghe AMIHALACHIOAIE – președinte al Consiliului Baroului Avocaților din Moldova,


Sergiu BRÎNZÄ‚ – șef al catedrei Drept penal și criminologie USM și


Roman MIHÄ‚IEȘ – președinte al Ligii pentru apărarea drepturilor consumatorilor.


Potrivit acestei hotărâri, până la 20 noiembrie 2007, Comisia va selecta trei candidați la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului din partea Moldovei și îi va prezenta Guvernului. Selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO se va efectua în conformitate cu condițiile stabilite în Recomandarea nr. 1429 (1999) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.


După publicarea hotărârii Guvernului nr. 1133 din 17 octombrie 2007, pe pagina web a Ministerului Justiției a fost plasat anunțul privind selectarea judecătorului național la CtEDO. Potrivit acestui anunț, dosarele participanților (cererea de înscriere la selecție; CV-ul în limba de stat și în una din limbile oficiale ale CtEDO, franceza sau engleza, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de muncă; cazierul judiciar și certificatele medicale narcologic și psihiatric) trebuie să parvină la sediul Ministerului Justiției (str. 31 August 1989, nr. 82, MD 2012 Chișinău) până la 5 noiembrie 2007. Conform anunțului, pot participa la concurs persoanele care întrunesc următoarele condiții: se bucură de cea mai înaltă reputație morală și întrunesc condițiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcții judiciare sau care sunt juriști ce au o competență recunoscută; posedă o experiență notorie în domeniul drepturilor omului, fie ca practician, fie ca activist al unei organizații non-guvernamentale în domeniu; cunosc cel puțin una din limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau franceza, la un nivel care le-ar permite să lucreze în una din aceste două limbi.


Conform art. 21 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (CEDO), judecătorul trebuie să se bucure de cea mai înaltă considerație morală și să întrunească condițiile pentru exercitarea unei înalte funcții judiciare sau să fie jurist cu o competență recunoscută. Candidații nominalizați trebuie să satisfacă aceste criterii și să cunoască una din limbile oficiale ale Consiliului Europei (engleza sau franceza).


* * *


Reamintim că la 14 februarie 2007 Guvernul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 161. Prin această hotărâre a fost creată o altă comisie pentru selectarea candidaților la postul de judecător la CtEDO, care urma să selecteze trei candidați până la 9 martie 2007. La 6 martie 2007 comisia dată a ales trei candidați, care au fost propuși de Guvern Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Aceștia au fost: Victoria IFTODI, șeful misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Franța (ex-Ministru al Justiției); Victor ORÎNDAȘ, judecător la Judecătoria Economică de circumscripție Chișinău și Lilia VASILEVICI, judecător la Judecătoria Centru mun. Chișinău (ex-președinte al acestei instanțe).


Componența Comisiei a fost formată în baza unor criterii necunoscute. Ședința din 6 martie 2007 a fost unica ședință a Comisiei. Membrii Comisiei au fost informați despre ședință printr-o scrisoare a Ministrului Justiției datată din 28 februarie 2007. Ședința s-a desfășurat în incinta Ministerului Justiției și a durat circa 2.5 ore. La ședință au lipsit doi judecători și profesorul universitar incluși în componența Comisiei. Deși membrii Comisiei nu au fost informați expres, Președintele Comisiei a insistat ca cei trei candidați să fie aleși în aceeași zi. Participanții la concurs nu au fost intervievați, iar selectarea a fost făcută în baza dosarului prezentat (dosarul a fost compus din cererea de înscriere la selecție; CV-ul în limba franceză sau engleză, potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluția 1200 (1999), anexa I; copia actului de identitate; copia diplomei(lor) de studii superioare; copia carnetului de muncă; cazierul judiciar și certificatele medicale narcologic și psihiatric), în baza unor criterii care nu au fost făcute publice. Dosarele participanților la concurs au fost distribuite membrilor Comisiei abia în ședință. Procedura de vot a fost secretă, fiind însă cerută indicarea numelui membrului Comisiei pe buletinul de vot. Referindu-se la concursul de selectare a candidaților, actualul judecător din partea Moldovei a declarat într-un interviu publicat în ediția ziarului „Экономическое Обозрение” din 31 august 2007 că „încă cu trei săptămâni înainte de ședința comisiei mie îmi era cunoscut rezultatul” și că „selectarea candidaților a fost efectuată pe alte criterii decât profesionalismul”.


La 17 septembrie 2007 Sub-comitetul pentru alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei a examinat lista candidaților la funcția de judecător la CtEDO propusă de către Republica Moldova și a conchis că nici o candidatură nu întrunește condițiile pentru a deține funcția de judecător. Ca urmare a acestei decizii, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a restituit lista propusă de Moldova. Consiliul Europei recurge la restituirea listei în cazuri extreme.


Prin hotărârea din 17 octombrie 2007 se încearcă selectarea altor 3 candidați pentru funcția de judecător la CtEDO din partea Moldovei. Această hotărâre nu cere elaborarea și adoptarea regulilor de procedură și criteriilor pentru selectarea candidaților, iar candidații urmează a fi prezentați Guvernului în termen de 31 de zile. Componența comisiei constituite prin această hotărâre este aproape identică cu componența comisiei care a selectat primii trei candidați.   


***


Mandatul judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului este de 6 ani. Potrivit art. 22 CEDO, judecătorii la CtEDO sunt aleși de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, cu majoritatea voturilor exprimate, de pe o listă de trei candidați prezentați de statul parte. Guvernele sunt chemate să propună Consiliului Europei cele trei candidaturi cu 12 luni până la expirarea mandatului judecătorului în funcție. 


Mandatul actualului judecător din partea Moldovei, dl Stanislav PAVLOVSCHI, expiră la 1 noiembrie 2007. Conform art. 23 CEDO, până la înlocuirea sa, actualul judecător continuă să-și exercite funcția.