Până la 30 iunie 2008, dintre cele 123 de hotărâri adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) în cauzele contra Moldovei, în 59 de hotărâri a fost constatată cel puțin o încălcare a dreptului la protecția proprietății, garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).


Aceasta înseamnă că 47,96 % dintre toate hotărârile adoptate de Curte contra Moldovei sunt hotărâri în care a fost constatată încălcarea dreptului la protecția proprietății. Din momentul ratificării Convenției și până la sfârșitul anului 2004, hotărârile de constatare a violării acestui drept constituiau 63,63 % din toate hotărârile adoptate contra Moldovei. Treptat, această cotă s-a redus până la 57,14 % în 2005, 50 % în 2006, 46,66 % în 2007 și 33,33 % la data de 30 iunie 2008.


În cauzele moldovenești, Curtea a constatat încălcarea dreptului garantat de a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din următoarele motive: • neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătorești;

 • casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești;

 • împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licențele sale sau anularea licențelor;

 • neacordarea unei pretenții legitime și

 • lipsirea de proprietate.

Până la 30 iunie 2008, neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătorești a fost constatată în 42 de cauze (ceea ce constituie 34,14 % din toate hotărârile Curții contra Moldovei) în urma neexecutării hotărârilor judecătorești privind retrocedarea imobilelor naționalizate, plata unor sume de bani, acordarea spațiului locativ, acordarea unui teren de pământ, restabilirea la locul de muncă, evacuarea unei persoane din apartamentul reclamanților, demolarea unei construcții ilegale, imposibilității de executare a unei hotărâri judecătorești privind plata în favoarea reclamantului a unei sume de bani de către o întreprindere, în urma lichidării acestei întreprinderi și transferării proprietății acesteia unei întreprinderi de stat, fără a plăti datoriile ei, precum și pentru neonorarea obligației pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților privind plata unor sume de bani de către persoane private.


De regulă, termenul de neexecutare a unei hotărâri judecătorești executorii ce depășește 12 luni este considerat de Curte ca fiind nerezonabil. În cauzele moldovenești în care Curtea a pronunțat, până la 30 iunie 2008, hotărâri de constatare a violării art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din motivul neexecutării unei hotărâri judecătorești, termenul de neexecutare a variat între 12 luni și 20 de zile (Deordiev și Deordiev c. Moldovei, hotărâre din 16 octombrie 2007)  și aproape 10 ani (Mizernaia c. Moldovei, hotărâre din 25 septembrie 2007). Excepție o constituie cauzele Ungureanu c. Moldovei (hotărâre din 6 septembrie 2007) și Bulava c. Moldovei (hotărâre din 8 ianuarie 2008), în care reclamanții se plângeau de neexecutarea timp de 9 luni a unor hotărâri judecătorești cu privire la restabilirea reclamantului la locul de muncă și, respectiv, de neexecutarea timp de 7 luni și 16 zile a unei hotărâri judecătorești cu privire la achitarea salariului. Curtea a menționat că cererile ce privesc restabilirea la locul de muncă, precum și achitarea salariului sunt de o „importanță crucială” pentru reclamanți și că ele trebuie să fie soluționate „cu promptitudine”. În lumina circumstanțelor cauzelor date, termenii în care hotărârile de judecată au fost executate nu au fost considerați rezonabili.


Curtea a mai constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în 3 cauze moldovenești – Istrate c. Moldovei (hotărâre din 13 iunie 2006), Mazepa c. Moldovei (hotărâre din 10 mai 2007) și Grivneac c. Moldovei (hotărâre din 9 octombrie 2007) – pentru neonorarea obligației pozitive a Guvernului de a contribui la executarea unor hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților privind plata unor sume de bani de către persoane private.


Majoritarea violărilor constatate, până la 30 iunie 2008, prin prisma art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO, în urma casării neregulamentare a hotărârilor judecătorești, au fost generate de admiterea de către instanțele de judecată naționale a recursului în anulare al Procurorului General. Totuși, Curtea a pronunțat hotărâri de condamnare a Moldovei în urma casării neregulamentare a hotărârilor judecătorești și din alte motive decât admiterea recursului în anulare. Astfel, în cauza Popov (2) c. Moldovei (hotărâre din 6 decembrie 2005), Curtea a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO în urma casării de către Curtea de Apel Chișinău a unei hotărâri judecătorești irevocabile cu privire la retrocedarea unei case naționalizate, care nu a fost executată timp îndelungat, după ce neexecutarea hotărârii a fost contestată la Curte și cererea a fost comunicată Guvernului, în urma admiterii cererii de revizuire a acesteia după mai mult de 6 ani, fără a indica motivele revizuirii.


În cauza Macovei ș.a. c. Moldovei, (hotărâre din 25 aprilie 2006), Curtea a condamnat Moldova în urma lipsirii de efecte a hotărârilor judecătorești irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO să execute contractele de asigurare cu pensie suplimentară, prin admiterea ulterioară a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship și a adoptării hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție din 11 martie 2002 după depunerea demersului în interesul legii al Procurorului General.


În cauza Istrate c. Moldovei (hotărâre din 13 iunie 2006), a fost constatată încălcarea dreptului la protecția proprietății în urma casării neregulamentare a hotărârii judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului privind plata a MDL 1,000 de către o persoană privată, prin admiterea cererii de apel de către Tribunalul Chișinău peste circa 4 ani.


În cauza Oferta Plus SRL c. Moldovei (hotărâre din 19 decembrie 2006), casarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului, privind plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanțelor, prin redeschiderea procedurilor de către Curtea Supremă de Justiție în urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani și 8 luni de la adoptarea hotărârii, a fost considerată de Curte ca fiind „abuzivă”.


Curtea a mai condamnat Moldova în două cauze ce vizau fie împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licențele sale, fie anularea licențelor reclamantului. Astfel, în cauza Bimer S.A. c. Moldovei (hotărâre din 10 iulie 2007), a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO din cauza împiedicării ilegale a companiei reclamante fondată de investitori străini de a-și folosi licențele pentru întreținerea unui bar și magazin duty-free, în urma adoptării unei decizii de interzicere a amplasării localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu încălcarea prevederilor Legii privind investițiile străine. În cauza Megadat.com SRL c. Moldovei (hotărâre din 8 aprilie 2008), Curtea a statuat că nu a fost demonstrat că autoritățile publice au urmărit careva politici veritabile și consecvente atunci când au invalidat licențele companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova în domeniul comunicațiilor internet, în urma cărora compania a fost nevoită să-și vândă bunurile și să-și înceteze activitatea.


Curtea a constatat încălcarea dreptului la protecția proprietății în urma neacordării unei pretenții legitime în 3 cauze, și anume în cauzele Cazacu c. Moldovei (hotărâre din 23 octombrie 2007), în urma refuzului instanțelor de judecată naționale de a acorda reclamantului compensații de concediere care i se cuveneau potrivit legislației muncii, Dolneanu c. Moldovei (hotărâre din 13 noiembrie 2007), din cauza neachitării, timp de mai mult de 6 ani, a compensațiilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 201 din 1994 și Bălan c. Moldovei (hotărâre din 29 ianuarie 2008), în urma refuzului instanțelor de judecată naționale de a acorda reclamantului compensații pentru încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală.


Într-o singură cauză, Curtea a constatat lipsirea de proprietateDacia SRL c. Moldovei (hotărâre din 18 martie 2008) – din cauza anulării privatizării hotelului „Dacia” efectuată de către reclamant, în urma căreia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului și a terenului aferent, fără a-i fi acordate compensații.


Cele mai mari prejudicii au fost acordate în cauzele Oferta Plus SRL c. Moldovei (EUR 2,535,104), Bimer SA c. Moldovei (EUR 520,000), Banca VIAS c. Moldovei (EUR 301,095), Nistas GmbH c. Moldovei (EUR 64,997) și Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei (EUR 31,318). Menționăm că în cauzele Dacia SRL c. Moldovei și Megadat.com SRL c. Moldovei Curtea încă nu s-a pronunțat asupra chestiunii privind satisfacția echitabilă, aceasta fiind rezervată pentru o hotărâre separată.


În continuare, este prezentată în mod schematic analiza statistică și tematică a hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție între 12 septembrie 1997 și 30 iunie 2008.


 
 Analiza statistică a hotărârilor CtEDO contra Moldovei în care s-a constatat violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(12.09.1997 – 30.06.2008)


(varianta word a acestei scheme este disponibilă aici)Hotărârile CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO


Nr. de hotărâri CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO


Nr. de hotărâri CtEDO pronunțate contra Moldovei


Cota procentuală


12.09.1997 – 31.12.2004 1. Prodan c. Moldovei

 2. Luntre ș.a. c. Moldovei

 3. Pasteli ș.a. c. Moldovei

 4. Sîrbu ș.a. c. Moldovei

 5. Bocancea ș.a. c. Moldovei

 6. Croitoru c. Moldovei

 7. Țîmbal c. Moldovei

7


11


63,63 %


2005 1. Popov (1) c. Moldovei

 2. Roșca c. Moldovei

 3. Dumbrăveanu c. Moldovei

 4. Scutari c. Moldovei

 5. Daniliuc c. Moldovei

 6. ASITO c. Moldovei

 7. Baibarac c. Moldovei

 8. Popov (2) c. Moldovei

8


14


57,14 %


2006 1. Josan c. Moldovei

 2. Lupăcescu c. Moldovei

 3. Macovei ș.a. c. Moldovei

 4. Lungu c. Moldovei

 5. Istrate c. Moldovei

 6. Ermicev c. Moldovei

 7. Drăguță c. Moldovei

 8. Nistas GmbH c. Moldovei

 9. Moisei c. Moldovei

 10. Oferta Plus SRL c. Moldovei

10


20


(inclusiv o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă și o hotărâre de radiere)


50 %


2007 1. Mihalachi c. Moldovei

 2. Avramenko c. Moldovei

 3. Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei

 4. Moldovahidromaș c. Moldovei

 5. Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

 6. Ovciarov c. Moldovei

 7. Mazepa c. Moldovei

 8. Bimer SA c. Moldovei

 9. Ungureanu c. Moldovei

 10. Mizernaia c. Moldovei

 11. Bița c. Moldovei

 12. Clionov c. Moldovei

 13. Grivneac c. Moldovei

 14. Curăraru c. Moldovei

 15. Țiberneac Vasile c. Moldovei

 16. Nadulișneac Ion c. Moldovei

 17. Buianovschi c. Moldovei

 18. Deordiev și Deordiev c. Moldovei

 19. Vitan c. Moldovei

 20. Țiberneac c. Moldovei

 21. Marcu c. Moldovei

 22. Cazacu c. Moldovei

 23. Deliuchin c. Moldovei

 24. Lipatnikova și Rudic c. Moldovei

 25. Banca VIAS c. Moldovei

 26. Dolneanu c. Moldovei

 27. Becciu c. Moldovei

 28. Cogut c. Moldovei

28


60


(inclusiv o hotărâre cu privire la satisfacția echitabilă)


46,66 %


01.01.2008 – 30.06.2008 1. Bulava c. Moldovei

 2. Rusu c. Moldovei

 3. Bălan c. Moldovei

 4. Dacia SRL c. Moldovei

 5. Vacarencu c. Moldovei

 6. Megadat.com SRL c. Moldovei

6


18


(inclusiv 3 hotărâri cu privire la satisfacția echitabilă și o hotărâre de radiere)


33,33 %


 


TOTAL


 


59


123


(inclusiv 5 hotărâri cu privire la satisfacția echitabilă și 2 hotărâri de radiere)


47,96 %


 


 


Analiza cauzelor moldovenești la CtEDO în care a fost constatată violarea art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție


(12.09.1997 – 30.06.2008)


(varianta word a acestei scheme este disponibilă aici)


 


Violarea constatată


 Nr. de violări


Denumirea și numărul cauzei


Data adoptării hotărârii


Constatarea CtEDO


Neexecutarea sau executarea tardivă a hotărârilor judecătorești


42


Prodan c. Moldovei


(cererea nr. 49806/99)

18.05.2004Neexecutarea, timp de 63 de luni și 22 de luni, a 2 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea imobilului naționalizat și, respectiv, plata sumei de MDL 488,274 de către Consiliul municipal Chișinău.

Luntre ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 2916/02, 21960/02, 21951/02, 21941/02, 21933/02, 20491/02, 2676/02, 23594/02, 21956/02, 21953/02, 21943/02, 21947/02 și 21945/02)

15.06.2004Neexecutarea, între 24 și 42 de luni, a 15 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 și MDL 3,667.50) de către Ministerul Finanțelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Pasteli ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 9898/02, 9863/02, 6255/02 și 10425/02)

15.06.2004Neexecutarea, între 20 și 32 de luni, a 5 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 734 și MDL 5,876) de către Ministerul Finanțelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Sîrbu ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 73562/01, 73565/01, 73712/01, 73744/01, 73972/01 și 73973/01)

15.06.2004Neexecutarea, timp de mai mult de 5 ani și jumătate, a 2 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 1,127.02 și MDL 1,407) de către Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de indemnizații salariale.

Bocancea ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 18872/02, 20490/02, 18745/02, 6241/02, 6236/02, 21937/02, 18842/02, 18880/02 și 18875/02)

06.07.2004Neexecutarea, între 28 și 32 de luni, a 10 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 și MDL 3,877) de către Ministerul Finanțelor, în scopul indexării depozitelor de la Banca de Economii.

Croitoru c. Moldovei


(cererea nr. 18882/02)

20.07.2004Neexecutarea, timp de 2 ani și jumătate, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 2,940 de către Ministerul Finanțelor, în scopul indexării depozitului de la Banca de Economii.

Țîmbal c. Moldovei


(cererea nr. 22970/02)

14.09.2004Neexecutarea, timp de 3 ani și jumătate, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 8,394.4 de către Ministerul Afacerilor Interne.

Popov (1) c. Moldovei


(cererea nr. 74153/01)

18.01.2005Neexecutarea, timp de aproape 7 ani, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la retrocedarea casei naționalizate de către Consiliul municipal Chișinău.

Dumbrăveanu c. Moldovei


(cererea nr. 20940/03)

24.05.2005Neexecutarea, timp de mai mult de 34 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 111,240 de către Consiliul municipal Chișinău.

Scutari c. Moldovei


(cererea nr. 20864/03)

26.06.2005Neexecutarea, timp de aproape 31 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 41,705 de către Consiliul local Orhei, cu titlu de compensații pentru proprietatea naționalizată,.

Daniliuc c. Moldovei


(cererea nr. 46581/99)

18.10.2005Neexecutarea, timp de cel puțin 5 ani și 6 luni și 2 ani și 3 luni, a 2 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 675 și, respectiv, a MDL 20,960 de către Consiliul local Costești.

Baibarac c. Moldovei


(cererea nr. 31530/03)

15.10.2005Neexecutarea, timp de aproape 17 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 40,000 de către Consiliul local Edineț, cu titlu de compensații pentru proprietatea naționalizată.

Lupăcescu ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 și 32759/03)

21.03.2006Executarea tardivă, între 24 de luni și 42 de luni, a 15 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 733 și MDL 3,667.5) de către Ministerul Finanțelor.

Lungu c. Moldovei


(cererea nr. 3021/02)

09.05.2006Neexecutarea, timp de 5 ani și 4 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,407 de către Ministerul Afacerilor Interne, cu titlu de compensații salariale.

Istrate c. Moldovei


(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006Neîndeplinirea de către Guvern, timp de circa 2 ani, a obligației sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 1,000 de către o persoană privată.

Drăguță c. Moldovei


(cererea nr. 75975/01)

31.10.2006Neexecutarea, timp de 4 ani și 3 luni, a 2 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la acordarea spațiului locativ și plata sumei MDL 146,440 (hotărârile au produs efecte succesiv) de către Consiliul municipal Chișinău.

Moisei c. Moldovei


(cererea nr. 14914/03)

19.12.2006Neexecutarea, timp de 22 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 7,696.23 de către Ministerul Finanțelor.

Oferta Plus SRL c. Moldovei


(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006Neexecutarea, timp de 3 ani și 8 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanțelor.

Avramenko c. Moldovei

(cererea nr. 29808/02)
06.02.2007Neexecutarea, timp de aproape 21 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 180,698.68 de către Ministerul Finanțelor.

Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei

(cererea nr. 39745/02)
03.04.2007Neexecutarea, timp de aproape 58 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,557 de către Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro”.

Mazepa c. Moldovei

(cererea nr. 1115/02)
10.05.2007Neîndeplinirea de către Guvern, timp de aproape 2 ani, a obligației sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 12,635 de către o persoană privată.

Ungureanu c. Moldovei

(cererea nr. 27568/02)
06.09.2007Neexecutarea, timp de 9 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la restabilirea la locul de muncă.

Mizernaia c. Moldovei

(cererea nr. 31790/03)
25.09.2007Neexecutarea, timp de aproape 10 ani, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 23,733.80 de către o cooperativă de stat de construcție a locuințelor.

Bița și alții c. Moldovei


(cererile nr. 25238/02, 25239/02 și 30211/02)

25.09.2007Neexecutarea, între 21 de luni și 2 ani și 4 luni, a 4 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 5,074 și MDL 6,579) de către Ministerului Transportului și Comunicațiilor.

Clionov c. Moldovei

(cererea nr. 13229/04)
09.10.2007Executarea întârziată, timp de circa 1 an și 7 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 23,921 de către Institutul Național al Viei și Vinului.

Grivneac c. Moldovei

(cererea nr. 35994/03)
09.10.2007Neîndeplinirea de către Guvern, timp de 7 ani, a obligației sale pozitive de a contribui la executarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a USD 2,000 de către o persoană privată.

Curăraru c. Moldovei

(cererea nr. 34322/02)
09.10.2007Neexecutarea, timp de mai mult de 8 ani, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la acordarea spațiului locativ de către Consiliul municipal Chișinău.

Țiberneac Vasile c. Moldovei

(cererea nr. 26103/04)
16.10.2007Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 97,000 de către Consiliul local Edineț.

Nadulișneac Ion c. Moldovei

(cererea nr. 18726/04)
16.10.2007Neexecutarea, timp de circa 41 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 11,739 de către Consiliul local Edineț.

Buianovschi c. Moldovei

(cererea nr. 27533/04)
16.10.2007Neexecutarea, timp de circa 43 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 100,000 de către Consiliul local Edineț.

Deordiev și Deordiev c. Moldovei

(cererea nr. 33276/03)
16.10.2007Neexecutarea, timp de 12 luni și 20 de zile, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamanților cu privire la obligarea Consiliului local Orhei de a evacua o persoană din apartamentul reclamanților.

Vitan c. Moldovei

(cererea nr. 6901/03)
16.10.2007Executarea întârziată, între 34 de luni și circa 40 de luni, a 2 hotărâri de judecată pronunțate în favoarea reclamantului cu privire la obligarea companiei QBE ASITO să execute contractul de pensie suplimentară încheiat cu reclamantul.

Țiberneac c. Moldovei

(cererea nr. 18893/04)
16.10.2007Neexecutarea, timp de circa 45 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 63,885 de către Consiliul local Edineț.

Marcu c. Moldovei

(cererea nr. 17359/04)
16.10.2007Neexecutarea, timp de circa 48 de luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 80,000 de către Consiliul local Edineț.

Deliuchin c. Moldovei

(cererea nr. 14925/03)
23.10.2007Neexecutarea, timp de 18 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 10,000 de către Ministerul Finanțelor, cu titlu de compensații pentru detenție ilegală.

Lipatnikova și Rudic c. Moldovei

(cererea nr. 40541/04)
23.10.2007Neexecutarea, timp de 7 ani și 10 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la demolarea unei construcții ilegale de către Pretura sectorului Centru mun. Chișinău.

Banca VIAS c. Moldovei

(cererea nr. 32760/04)
06.11.2007Imposibilitatea de executare a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea companiei reclamante cu privire la plata sumei de MDL 3,383,991 de către o întreprindere, în urma lichidării acestei întreprinderi și transferării proprietății acesteia unei întreprinderi de stat, fără a plăti datoriile companiei.

Becciu c. Moldovei

(cererea nr. 32347/04)
13.11.2007Neexecutarea, timp de 2 ani, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 183,752 de către Ministerul Finanțelor.

Cogut c. Moldovei

(cererea nr. 31043/04)
04.12.2004Neexecutarea, timp de 33 de luni și 10 zile, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata sumei de MDL 83,000 de către Ministerul Apărării.

Bulava c. Moldovei

(cererea nr. 27883/04)
08.01.2008Neexecutarea, între 7 luni și 16 zile și 25 de luni, a 9 hotărâri judecătorești pronunțate în favoarea reclamanților cu privire la plata unor sume de bani (între MDL 1,820 și MDL 13,375), de către o întreprindere de stat, cu titlu de plăți salariale.

Rusu c. Moldovei

(cererea nr. 3479/04)
15.01.2008Neexecutarea, timp de 5 ani și 7 luni, a unei hotărâri de judecată pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la obligarea Consiliului local Fetești de a-i aloca un teren de pământ.

Vacarencu c. Moldovei

(cererea nr. 10543/02)
27.03.2008Neexecutarea, timp de mai mult de 3 ani și 8 luni, a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la asigurarea cu locuință de către consiliul local.

Casarea neregulamentară a hotărârilor judecătorești


13


Roșca c. Moldovei


(cererea nr. 6267/02)

22.03.2005Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătorești irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 102,653 de către o bancă în favoarea reclamantului.

ASITO c. Moldovei


(cererea nr. 40663/98)

08.11.2005Casarea a 2 hotărâri judecătorești irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 327,474.75 de către o companie privată și, respectiv, cu privire la respingerea cererii Procurorului General de declarare nulă a unui contract încheiat între reclamant și o companie privată, prin admiterea recursului în anulare.

Popov (2) c. Moldovei


(cererea nr. 19960/04)

06.12.2005Casarea unei hotărâri judecătorești irevocabile cu privire la retrocedarea unei case naționalizate, care nu a fost executată timp îndelungat, după ce neexecutarea hotărârii a fost contestată la Curte și cererea a fost comunicată Guvernului, în urma revizuirii acesteia, după mai mult de 6 ani, fără a indica motivele revizuirii.

Josan c. Moldova


(cererea nr. 37431/02)

21.03.2006Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătorești irevocabile cu privire la plata sumei de MDL 155,868 de către Consiliul raional Căușeni.

Macovei ș.a. c. Moldovei


(cererile nr. 19253/03, 17667/03, 31960/03, 19263/03, 17695/03 și 31761/03)

25.04.2006Lipsirea de efecte a hotărârilor judecătorești irevocabile privind obligarea Companiei QBE ASITO să execute contractele de asigurare cu pensie suplimentară, prin admiterea ulterioară a cererii Companiei QBE ASITO de desfacere a acestor contracte pe motiv de hardship și a adoptării hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție din 11.03.2002 în urma demersului în interesul legii al Procurorului General.

Istrate c. Moldovei


(cererea nr. 53773/00)

13.06.2006Casarea neregulamentară a hotărârii judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului, cu privire la plata a MDL 1,000 de către o persoană privată, prin admiterea, peste circa 4 ani, a cererii de apel.

Ermicev c. Moldovei


(cererea nr. 42288/02)

08.08.2006Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătorești irevocabile pronunțată în favoarea reclamantului, privind transmiterea în proprietate a unui apartament.

Nistas GmbH c. Moldovei


(cererea nr. 30303/03)

12.12.2006Anularea a 2 hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea reclamantului, prin admiterea a 2 recursuri în anulare, în urma cărora au fost micșorate creanțele reclamantului și a fost respinsă în parte pretenția reclamantului privind încasarea în folosul său a taxei de stat plătite de el pentru examinarea cauzelor în instanța de judecată.

Oferta Plus SRL c. Moldovei


(cererea nr. 14385/04)

19.12.2006Casarea abuzivă a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 20 milioane de către Ministerul Finanțelor, prin redeschiderea procedurilor în urma admiterii cererii de revizuire peste mai mult de 4 ani și 8 luni de la adoptarea hotărârii.

Mihalachi c. Moldovei

(cererea nr. 37511/02)
09.01.2007Casarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului privind plata sumei de MDL 75,000 de către Ministerul Finanțelor cu titlu de compensații pentru urmărirea penală, condamnarea și detenția ilegală, prin admiterea recursului în anulare al Procurorului General, în urma căruia cuantumul daunei morale a fost micșorat până la MDL 50,000.

Venera-Nord-Vest Borta AG c. Moldovei

(cererea nr. 31535/03)
13.02.2007Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului cu privire la plata a MDL 244,939 de către o companie privată.

Moldovahidromaș c. Moldovei

(cererea nr. 30475/03)
27.02.2007Casarea unei hotărâri judecătorești pronunțată în favoarea reclamantului, privind revenirea în proprietatea reclamantului a unei întreprinderi de arendă, prin admiterea recursului în anulare peste 10 ani de la adoptarea hotărârii. 

Ovciarov c. Moldovei

(cererea nr. 31228/02)
12.04.2007Casarea prin recurs în anulare a unei hotărâri judecătorești irevocabile pronunțată în favoarea reclamantului, care confirma dreptul de proprietate al reclamantului asupra unui apartament din mun. Chișinău.

Împiedicarea ilegală a reclamantului de a se folosi de licențele sale / anularea licențelor


2


Bimer SA c. Moldovei

(cererea nr. 15084/03)
10.07.2007Împiedicarea ilegală a companiei reclamante (fondată de investitori străini) de a-și folosi licențele pentru întreținerea unui bar și magazin duty-free, prin adoptarea unei decizii de interzicere a amplasării localurilor duty-free pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, cu încălcarea prevederilor Legii privind investițiile străine.

Megadat.com SRL c. Moldovei

(cererea nr. 21151/04)
08.04.2008Invalidarea licențelor companiei reclamante, care era cea mai mare din Moldova în domeniul comunicațiilor internet, în urma cărora compania a fost nevoită să-și vândă bunurile și să-și înceteze activitatea.

Neacordarea unei pretenții legitime


3


Cazacu c. Moldovei

(cererea nr. 40117/02)
23.10.2007Refuzul instanțelor de judecată naționale de a acorda reclamantului compensații de concediere care i se cuveneau potrivit legislației muncii.

Dolneanu c. Moldovei

(cererea nr. 17211/03)
13.11.2007Neplata, timp de mai mult de 6 ani, a compensațiilor pentru depunerile de la Banca de Economii, la care reclamantul avea dreptul potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 201 din 1994.

Bălan c. Moldovei

(cererea nr. 19247/03)
29.01.2008Refuzul instanțelor de judecată naționale de a acorda reclamantului compensații pentru încălcarea dreptului său de proprietate intelectuală, la care el avea dreptul potrivit Legii nr. 293-XIII din 1994.

Lipsirea de proprietate


1


Dacia SRL c. Moldovei

(cererea nr. 3052/04)
18.03.2008Anularea privatizării hotelului „Dacia” efectuată de către reclamant, în urma căreia reclamantul a fost lipsit de proprietatea sa asupra hotelului și a terenului aferent, fără a-i fi acordate compensații.