La 12 iunie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Flux (nr. 3) c. Moldovei (cererea nr. 32558/03).


 *  *  *


La 27 martie 1999 dl Nicolae ALEXEI, Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, l-a acuzat într-o emisiune TV pe vicepreședintele Parlamentului de atunci, dl Valeriu MATEI, de corupție și protejarea unor companii care se pretindea că au fost implicate în activități ilegale.


La 30 martie 1999 ziarul „Flux” a publicat articolul: „Războiul anticorupție: Generalul Alexei împotriva președintelui Matei. Nicolae Alexei afirmă că Matei este „acoperișul” politic al unui clan mafiot”. Articolul reprezenta descifrarea emisiunii din 27 martie 1999 și comentariile ziarului.


La 30 aprilie 1999 dl Valeriu MATEI a intentat trei acțiuni cu privire la apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale împotriva ziarului „Flux”. El pretindea că mai multe declarații făcute de dl Alexei și reproduse în articolul din 30 martie 1999 nu corespundeau adevărului și îl defăimau. Titlul articolului nu se regăsea printre pasajele contestate de reclamant. Procedurile judiciare au fost conexate.


La 20 februarie 2003, printr-o hotărâre irevocabilă, Curtea de Apel a Republicii Moldova a respins pretențiile dlui Matei față de ziar pe marginea pasajelor menționate în cererile de chemare în judecată, pe motiv că ele reprezentau o reproducere a declarațiilor dlui Alexei. Instanța, totuși, a constatat că pasajul „Nicolae Alexei afirmă că Matei este „acoperișul” politic al unui clan mafiot” din denumirea articolului îl defăimează pe dl Matei. Instanța a ajuns la concluzia că dl Alexei nu a făcut o asemenea declarație în cadrul emisiunii din 27 martie 1999, iar ziarul nu a demonstrat că dl Matei este membru al unui clan mafiot. Instanța a obligat ziarul să plătească dlui Matei MDL 3,600 cu titlu de prejudicii morale și să publice o dezmințire a acestui pasaj în termen de 15 zile.


La 13 mai 2003, publicația periodică „Flux” a depus o cerere la CtEDO în care pretindea violarea art.10 al Convenției (libertatea de exprimare) prin obligarea sa de a publica dezmințirea și de a plăti prejudiciile morale, și violarea art. 6 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) prin modificarea acțiunii de către instanța de recurs din propria inițiativă deoarece reclamantul nu a putut să se expună asupra aspectelor modificate ale procedurii.       


Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art. 10 al Convenției. Ea a notat că instanțele naționale au constatat ca defăimătoare pasajul pe care nici chiar reclamantul nu l-a contestat în procedurile naționale. Aceasta prin sine ar fi fost suficient pentru a constata o violare. Totuși, asumând că aceasta nu este cazul, pasajul în cauză pare să fie foarte exact. Într-adevăr, dl Alexei l-a acuzat pe dl Matei de protejarea unui grup criminal și părțile nu au contestat că aceste acuzații au fost aduse. Din acest motiv și luând în calcul că declarația a fost făcută de un jurnalist în cadrul unor dezbateri pe marginea unor chestiuni de interes public, că reclamantul în procedurile naționale era un politician de rang înalt și ținând cont de limbajul folosit, Curtea a conchis că ingerința nu a fost „necesară într-o societate democratică”. În lumina acestor constatări, Curtea nu a găsit necesar să examineze separat pretenția cu privire la art. 6 al Convenției.


Curtea a acordat reclamantului EUR 260 cu titlu de prejudicii materiale, reprezentând echivalentul prejudiciilor plătite dlui Matei și taxa de stat pentru examinarea cauzei în apel și recurs, EUR 3,000 cu titlu de prejudicii morale și EUR 1,200 și orice alte taxe care urmează a fi plătite din această sumă, cu titlu de cheltuieli de reprezentare.


*  *  *


Reclamantul a fost reprezentat în fața CtEDO de către Vladislav GRIBINCEA, membru al organizației „Juriștii pentru drepturile omului”.


Hotărârea CtEDO în această cauză, în limba engleză, poate fi accesată pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).