La 24 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza ASITO c. Moldovei (cererea nr. 40663/98).


Prin hotărârea ASITO c. Moldovei din 08.11.2005, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (securitatea raporturilor juridice) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție (protecția proprietății) prin casarea unei hotărâri judecătorești irevocabile pronunțate în favoarea reclamantului privind refuzul în declararea nulității unui contract și, ulterior, declararea nulă a contractului prin admiterea recursului în anulare. Compania reclamantă solicita suma de EUR 2,388,949 ca compensație pentru prejudiciile materiale. Chestiunea cu privire la compensarea prejudiciilor a fost rezervată pentru o hotărâre separată.


După pronunțarea hotărârii din 08.11.2005, Curtea a acordat companiei reclamante și Guvernului Republicii Moldova un termen de 3 luni în care părțile să se expună asupra pretențiilor de ordin financiar ale reclamantului sau asupra unui acord cu privire la acest subiect.


La 9 ianuarie 2006 Curtea Europeană a primit un document care conținea un acord amiabil încheiat între părți. Acest acord prevedea, printre altele:  • Reclamantul a confirmat că constatarea violării art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție constituie prin sine o satisfacție echitabilă suficientă în privința prejudiciului moral;

  • Guvernul s-a obligat să plătească reclamantului suma de MDL 186,945 (EUR 12,082) și MDL 187,432 (EUR 12,113) în termen de 3 luni din ziua în care cererea va fi radiată de pe rolul Curții;

  • Guvernul s-a obligat să susțină adoptarea pe parcursul anului 2006 a Legii cu privire la asigurări și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule;

  • Guvernul s-a obligat să modifice pe parcursul anului 2006 art. 38 al Legii nr. 970 din 24 iulie 1996 cu privire la instanțele judecătorești economice.

La 8 februarie și 6 martie 2007 Curtea a primit de la compania reclamantă două scrisori prin care a fost informată că la 21 și 22 decembrie 2006 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la asigurări și Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule și că compania reclamantă dorește să-și retragă cererea de pe rolul Curții.


Curtea a ajuns la concluzia că conform acordului amiabil reclamantului îi vor fi plătite compensații pentru prejudiciul material suportat, că Guvernul a adoptat legile la care s-a referit în acordul amiabil, că reclamantul își retrage pretențiile de ordin material față de Guvernul Moldovei și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.


*  *  *


Hotărârea CtEDO în această cauză, în limba engleză, poate fi accesată pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).


Varianta electronică a comunicatului de presă este disponibilă pe pagina web a Organizației „Juriștii pentru drepturile omului” (www.lhr.md/press/).