La 3 aprilie 2007 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa în cauza Cooperativa Agricolă Slobozia-Hanesei c. Moldovei (cererea nr. 39745/02).


În această cauză reclamantul, o companie înregistrată în Republica Moldova, avea o creanță față de S.A. „Red-Centru”, care nu se executa timp de câțiva ani. În urma reorganizării sistemului energetic al Republicii Moldova în anul 1999, această datorie a S.A. „Red-Centru” a fost transmisă Î.S. „Moldtranselectro”.


Reclamantul a inițiat o procedură civilă împotriva S.A. „Red-Centru” și Î.S. „Moldtranselectro” cu privire la încasarea datoriei în cauză, în mărime de MDL 23,557. Prin hotărârea Judecătoriei Economice de circumscripție Chișinău din 26 aprilie 2002 întreprinderea de stat „Moldtranselectro” a fost obligată să plătească reclamantului toată suma solicitată. Instanța de judecată a confirmat în hotărârea sa că creanța reclamantului față de S.A. „Red-Centru” a fost luată la balanța Î.S. „Moldtranselectro”. Această hotărâre nu a fost contestată cu apel și a devenit executorie la 12 mai 2002.


La 27 mai 2002 reclamantul a solicitat Departamentului de executare a deciziilor judiciare să execute hotărârea din 26 aprilie 2002. Această hotărâre nu a fost executată nici până în ziua de astăzi.


După cum a susținut Guvernul, neexecutarea hotărârii judecătorești se datorează omisiunii reclamantului, care nu a insistat ca procedura de executare să continue, deși titlul executoriu i-a fost restituit de două ori fără executare, pe motiv că pârâtul nu avea proprietăți.


Modul de restructurare a datoriilor întreprinderilor din sectorul energetic a fost stabilit prin Legea nr. 336-XIV din 1 aprilie 1999. Conform acestei legi, Guvernul a devenit succesor de drepturi a întreprinderilor privatizate în sectorul energetic, în persoana Î.S. „Moldtranselectro”. Conform art. 6 alin. 3 al acestei Legi, Guvernul urma să înainteze propuneri privind sursele de finanțare a datoriilor creditoare transmise Î.S. „Moldtranselectro”.


Reclamantul a pretins în fața Curții că neexecutarea hotărârii judecătorești din 26 aprilie 2002 era contrară art. 6 al Convenției (dreptul la un proces echitabil) și art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție (protecția proprietății).


Curtea a notat că creanța reclamantului față de Î.S. „Moldtranselectro” echivala cu o creanță față de Guvern, deoarece conform Legii nr. 336, Guvernul, prin intermediul Î.S. „Moldtranselectro”, este succesor în drepturi a întreprinderilor privatizate din sectorul energetic. Mai mult ca atât, Guvernul, conform Legii nr. 336, urma să identifice sursele de finanțare a datoriilor creditoare transmise Î.S. „Moldtranselectro”, iar întreprinderea „Moldtranselectro” a dobândit drepturile și obligațiile întreprinderilor privatizate din sectorul energetic printr-un act normativ.


Curtea a respins obiecția Guvernului precum că neexecutarea hotărârii din 26 aprilie 2002 se datorează omisiunii reclamantului, deoarece în cazul unei creanțe față de Guvern în temeiul unei hotărâri judecătorești, acesta este obligat să execute hotărârea judecătorească la prima adresare.


Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției și a art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenție deoarece hotărârea judecătorească din 26 aprilie 2002 nu a fost executată timp de aproape 58 de luni și a acordat reclamantului EUR 1,943 (echivalentul a MDL 23,557 la ziua pronunțării hotărârii) cu titlu de prejudiciu material.


*  *  *


Reclamantul a fost reprezentat în fața CEDO de către dl G. Botezat, avocat din Ștefan Vodă.


Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, în limba engleză, pot fi accesate pe pagina web a Curții (http://www.echr.coe.int/).