La 26 ianuarie 2017 Curtea Europeană pentru Drepturile
Omului a făcut public
raportul de activitate pentru anul 2016.

La ziua 31 decembrie 2016 aproximativ 79,750 de cereri
erau pendinte în fața unui organ decizional, față de 64,850 de cereri în 2015, atestânduse
o creștere de 23 %. Aproape 70 % (ceea ce constituie 54,931 de cererei) din
numărul cauzelor pendinte au fost înaintate împotriva a cinci state: Ucraina –
18171, Turcia – 12575, Ungaria – 8962, Federația Rusă – 7821 și România – 7402.

Pe perioada anului 2016, Curtea a comunicat 9,534 de
cereri (o scădere cu 40% față de 2015, când au fost comunicate 15,964 cereri).

În anul 2016, Curtea a pronunțat 993 de hotărâri, o
creștere de 21% față de 823 în 2015. Totodată, au fost soluționate doar 1,926
de cereri, în comparație cu 2,441 în 2015, ceea ce constituie o scădere cu 21
%. Mai mult de jumătate dintre hotărârile pronunțate vizează 6 state, și anume:
Federația  Rusă – 228, Turcia – 88,
România – 86, Ucraina – 73, Grecia – 45 și Ungaria – 41, ceea ce constituie 561
de hotărâri.
În 829 de hotărâri Curtea a
constatat cel puțin o violare a Convenției de către Statul pârât.

Potrivit raportului, 53,500 de cereri au fost alocate
unui organ judiciar în 2016, o creștere de 32%, comparativ cu 2015 (40,550).
Această creștere vine după doi ani de scădere. Cel mai mare număr de cereri alocate unui organ judiciar
s-a atestat în 2013, când au fost alocate 65,800 de cereri.

La 31 decembrie 2016 numărul de cereri în etapa
pre-judiciară a fost de 13,800, o creștere de 38% în raport cu aceeași dată a
anului precedent (10.000).
Numărul
de cereri respinse din motive administrative, în 2016 a fost 20,950, o scădere
de 35%. 65% din aceste cereri au fost respinse pentru nerespectarea cerințelor
articolului 47 din Regulamentul Curții (conținutul unei cereri individuale).

În 2016 – 38,505 cereri au fost respinse,
ceea ce constituie o scădere de 16 % în raport cu anul 2015 (45,574). Numărul
de cereri alocate l-a depășit pe cele respinse cu aproape 15.000 (adică un
deficit lunar de circa 1.250). Ca urmare, stocul de cereri alocate pendinte în
fața Curții a crescut pe parcursul anului, cu 23%, de la 64,850 la 79,750.

În
2016, un număr de 36,579 de cereri au fost declarate inadmisibile sau radiate
din lista cauzelor de către un judecător unic, un Comitet sau o Cameră, o
scădere cu 15% comparativ cu 2015 (43,133).

3,772
cereri au fost radiate de pe rol de către o Cameră sau un Comitet, printr-o
decizie sau o hotărâre, ca urmare a unei reglementări amiabile sau a unei
declarații unilaterale, atestânduse o scădere de 18% (4,628 în 2015). Numărul
reglementărilor amiabile (2,005) a crescut cu 21% (1,658 în 2015), iar declarațiile
unilaterale au scăzut cu 41% (1,767 comparativ cu 2,970  în 2015).

În
privința Moldovei – 839 de cereri (în anul 2015 – 1,011 de cereri) au fost
alocate unui organ judiciar (în acest sens situându-se pe locul 12 din cele 47
de state membre, locul 11 în anul 2015); au fost comunicate Guvernului 41 de
cereri (în anul 2015 – 121 de cereri); 750 de cereri (în anul 2015 – 926 de
cereri) au fost declarate inadmisibile sau radiate de pe rol; au fost
pronunțate 23 hotărâri, referitor la 27 de cereri (19 hotărâri în anul 2015).

Conform
raportului Curții, la data de 31 decembrie 2016, un număr de 1,283 de cereri
pendinte (în anul 2015 – 1,223 de cereri) erau îndreptate împotriva Moldovei,
situându-se pe locul 12 în acest sens.

După
numărul de cereri alocate unui organ judiciar raportat la populația țării,
Moldova poziționându-se la locul 7, cu indicele 2,36 de cereri la 10,000
locuitori, pe când în anul 2015 indicele era de 2,84, fiind pe locul 3.

În privința Moldovei, pe parcursul anului 2016, Curtea
a pronunțat 23 hotărâri (în anul 2015 – 19 hotărâri), dintre care în 19
hotărâri a fost constatată cel puțin o violare a Convenției. Suma prejudiciilor
la care a Guvernul Republicii Moldova
a fost obligat să le achite se ridică la 187,407 EUR.

Totodată, în
2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de Decizii, 7 dintre care au fost
scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacțiilor amiabile dintre Guvernul
RM cu reclamanții și 3 ca urmare a recunoașterii de către Curte a declarațiilor
unilaterale înaintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat în
total suma de 49.400 Euro, iar Primăria Chișinău 41.000 Euro, pentru acoperirea
oricăror prejudicii suportate de către reclamanți.

Analiza
pe articole a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate în
cauzele moldovenești în anul 2016 relevă încălcarea următoarelor articole:

Articolul
3 – Condiții inumane, tratament inuman și degradant pe timpul detenției (11
cauze);

Articolul
5 – Dreptul la libertate și la siguranță (5 cauze);

Articolul
6 – Dreptul la un proces echitabil (6 cauze);

Articolul
8 – Dreptul la respectarea vieții private și de familie (2 cauze);

Articolul
9 – Libertatea de gândire, de conștiință și de religie (1 cauză);

Articolul
13 – Dreptul la un remediu efectiv (5 cauze);

Articolul
1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (5 cauze).

În
două cauze, în privința Republicii Moldova, nu a fost constatată nicio violare
a Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse. Iar într-o
cauză, în ceea ce privește satisfacția echitabilă, Curtea a considerat că
problema aplicării articolului 41 nu este gata pentru a fi decisă și a a
rezervat-o pentru o hotărâre separată.

Totodată,
în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de Decizii. 7 dintre decizii au
fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacțiilor amiabile dintre
Guvernul RM cu reclamanții și 3 ca urmare a recunoașterii de către Curte a
declarațiilor unilaterale înaintate de Guvern. Pentru aceste 10 cauze, Guvernul
a acordat în total suma de 49,400 Euro, iar Primăria Chișinău 41,000 Euro,
pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate de către reclamanți.

Prin
hotărârile și deciziile pronunțate în 2016 Guvernul Republicii Moldova a fost
obligat să plătească compensații în mărime de 277,807 EUR (2015 – 211,734 EUR; 2014
– 217,482 EUR; 2013 – 315,363 EUR; 2012   842,856
EUR și 2011 – 371,258 EUR).

Pînă,
la data de 31 decembrie 2016, CtEDO a pronunțat 339 de hotărâri,
dintre care în 307 a fost constatată cel puțin o violare
a Convenției. De remarcat este faptul că Moldova după numărul de hotărâri și
după numărul violărilor constatate devansează state ca Germania, Spania,
Norvegia, Olanda, Portugalia care după numărul populație depășește cu mult
Moldova și care au aderat cu mult timp înainte la Convenția Europeană pentru
Drepturile Omului.

Mai mult de jumătate din violările constatate în privința
Moldovei sunt pentru încălcarea dreptului la un proces echitabil (124),
protecția proprietății (106), tratament inuman și degradant (80), dreptul la
libertate și siguranță (74).

Menționăm
că la data de 25 ianuarie curent, Asociația Obștească „Juriștii pentru
Drepturile Omului” a publicat Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Republicii Moldova la Curtea Europeană
pentru Drepturile Omului
.

Persoana
de contact: Vitalie ZAMA, vitalie.zama@gmail.com,
069107270