Asociația Obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului”
face publică în fiecare an Lista persoanelor responsabile de condamnarea
Republicii Moldova la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (Lista),
care reprezintă o sinteză ce include denumirea și numărul cererii examinate de
Curte, descrierea succintă a violărilor constatate, satisfacția echitabilă
acordată reclamantului și persoanele vinovate de condamnarea Republicii Moldova
de către Curtea de la Strasbourg.

Scopul publicării acestei liste este de a contribui la
sporirea responsabilității autorităților publice și a transparenței în actul
decizional.

Simpla prezență a numelui unei persoane în această listă
nu înseamnă expres că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere
materială sau penală. Totuși, în cazul în care comportamentul oficialului
constituie o infracțiune sau dacă greșeala acestuia a fost comisă intenționat
sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri
penale și, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului
vinovăției este pusă în sarcina procuraturii.

În conformitate cu prevederile articolului 27 din Legea
nr. 151 cu privire la Agentul Guvernamental
, Statul are dreptul de regres împotriva
persoanelor ale căror acțiuni sau inacțiuni au determinat ori au contribuit
semnificativ la încălcarea prevederilor Convenției care a fost constatată
printr-o hotărîre sau a impus soluționarea amiabilă a cauzei aflate pe rolul Curții
Europene ori formularea unei declarații unilaterale. Sumele se restituie în
baza unei hotărîri judecătorești, proporțional vinovăției stabilite.

Conform informației publicate pe site-ul Curții, în anul
2016 Curtea a emis 23 de hotărâri în privința Republicii Moldova, care au
costat bugetul de stat 187,407 Euro. Curtea a constatat încălcarea următoarelor
articole din Convenție:
Articolul 3 – Interzicerea torturii (11 cauze); Articolul 5 – Dreptul la
libertate și la siguranță (5 cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces
echitabil (6 cauze); Articolul 8 – Dreptul la respectarea vieții private și de
familie (2 cauze); Articolul 9 – Libertatea de gândire, de conștiință și de
religie (1 cauză); Articolul 13 – Dreptul la un remediu efectiv (5 cauze); Articolul
1 din Protocolul nr. 1 din Convenție – Protecția proprietății (5 cauze). În
două cauze în privința Republicii Moldova, nu a fost constatată nicio violare a
Convenției, fiind constatată responsabilitatea Federației Ruse.

Totodată, în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de
Decizii, 7 dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii
tranzacțiilor amiabile dintre Guvernul RM cu reclamanții și 3 ca urmare a
recunoașterii de către Curte a declarațiilor unilaterale înaintate de Guvern.
Pentru aceste 10 cauze, Guvernul a acordat în total suma de 49.400 Euro, iar
Primăria Chișinău 41.000 Euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate
de către reclamanți.

Notă*: Lista persoanelor vinovate de condamnarea
Republicii Moldova la CtEDO a fost întocmită în baza informațiilor deținute de
către avocații care au reprezentat reclamanții la Curte și în baza hotărârilor
și deciziilor Curții Europene. Din acest motiv, ele ar putea să conțină
inexactități. Toată informația pertinentă cu privire la persoanele responsabile
de condamnarea Republicii Moldova la CtEDO este deținută de Agentul Guvernamental.

Notă**:
Lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO în 2016 a fost rectificată, în
cauza Morari c. Moldovei, la rubrica ”persoanele responsabile de condamnare (conform
funcției la ziua comiterii abaterii)”. Vezi Dezmințirea din 27.02.2017, potrivit
căreia informația privind emiterea sentinței de condamnare a lui Morari Oleg la
data de 17 decembrie 2008 de către judecătorul Judecătoriei Bălți Viorel Pușcaș
este una eronată și nu corespunde realități.

Lista persoanelor responsabile de condamnarea
Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2016