Curtea
Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul reuniunii sale administrative din 14
noiembrie 2016, a
modificat articolele 110 și 111 ale Titlului IV din Regulamentul Curții.
Modificările au întrat în vigoare în momentul adoptării.

Până
la adoptarea modificărilor, Titlul IV conținea două articole: Articolul 110 –
Amendarea sau suspendarea unui articol și Articolul 111 – Intrarea în vigoare a
regulamentului. După operarea modificărilor, Articolul 111 a devenit 112, iar
vechiul articol 110 a
fost divizat în două articole: Articolul 110 – Suspendarea unui articol și
Articolul 111 – Amendarea unui articol.

Noutatea
modificărilor constituie în procedura de amendare a unui articol din
Regulamentul Curții. Și anume, Grefa va informa Înaltele Părți Contractante cu
privire la propunerile Curții de modificare a Regulamentului, care se referă
direct la desfășurarea procedurilor în fața ei și le va invita să prezinte
observații scrise cu privire la aceste propuneri. În mod similar, va invita și
organizații cu experiență în reprezentarea reclamanților în fața Curții, precum
și asociații de avocați, să prezinte la rândul lor observații scrise privind
aceste propuneri.

Regulamentul
cu utimele modificări poate fi accesat la http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/rules&c=#n1347875693676_pointer.

De
asemenea, la reuniunea din 19 septembrie 2016, Curtea a adoptat o serie de
modificări la Regulament, ce țin de Protocolul nr. 16 la Convenție, care este
un protocol facultativ și va intra în vigoare după ratificarea sa de către cel
puțin zece state semnatare.

Astfel,
au fost adoptate modificări la următoarele articole: Articolul 1 – Definiții,
lit. h) și q); Articolul 24 – Componența Marei Camere, alin 1 lit. f), g) și
h), alin. 5 lit. e); Articolul 29 – Judecătorii ad hoc, alin. 6; Articolul 34 – Limbele de lucru, alin. 7;
Articolul 44 – Intervenția terților, alin. 7.

De
asemenea, Capitolul IX va avea o nouă denumire – Avize consultative în sensul
articolelor 47, 48 și 49 din Convenție. Totodată, Capitolul X va avea o nouă
redacție, și se va numi – Avize consultative în sensul Protocolului nr. 16 la
Convenție.

Amendamentele
enumerate vor intra în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Protocolului nr.
16 și vor fi publicate pe site-ul web al Curții imediat înainte de data
intrării în vigoare a protocolului.

Element
de noutate al Protocolului nr. 16 la Convenție constă în posibilitatea instanțelor
judecătorești supreme naționale ale părților contractante de a solicita un aviz
consultativ atunci când consideră că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică
o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenției sau a
protocoalelor sale. Astfel, statele semnatare tind să reformeze sistemul
convențional și să contribuie la soluționarea inițială a unor chestiuni de
interpretare a Convenției și, implicit, a legislației interne, prevenindu-se
atât dezvoltarea unei jurisprudențe naționale divergente, cât și înregistrarea
unui număr semnificativ de cereri individuale pe rolul Curții.

Menționăm,
că Republica Moldova nu a semnat și nu a ratificat Protocolul nr. 16 la
Convenția Europeană a Drepturilor Omului.