La data de 17 noiembrie 2016, Curtea a
făcut publice deciziile în cauza Manea
c. Moldovei
(cerere nr. 28231/13),
Stingaci c. Moldovei (cerere nr. 62542/09)
și Petrea și Petrea c. Moldovei
(cereri nr. 6490/14
și 6959/14).

***

În cauza Manea, reclamantul, Marin
Manea, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1977 și locuiește în
Chișinău. În temeiul articolelor 6 și 13 din Convenție și articolul 1 din
Protocolul nr. 1, reclamantul s-a plâns de neexecutarea unei hotărâri
definitive care obliga Primăria Chișinău să-i oferi o locuință.

La 1 septembrie 2015, Curtea a comunicat
Guvernului cererea reclamantului. Prin scrisoarea primită la 22 martie 2016,
reclamantul a informat Grefa că nu mai dorește continuarea examinării cererii
sale de către Curte, dat fiind faptul că prin intermediul procedurilor interne,
a ajuns la un acord cu Primăria Chișinău. Conform acordului, aceasta din urmă s-a
angajat să plătească reclamantului suma de 41,000 Euro în schimbul
apartamentului pe care urma să-l furnizeze.

La 1 septembrie 2015, Curtea a decis să
comaseze prezenta cerere, având în vedere similitudinea dintre cauze, la
cererile nr. 16000/10
și alții (Ialtexgal Aurica S.A. c.
Republicii Moldova și alții 60
(dec.), nr. 16000/10
și altele, 1 septembrie 2015). Curtea a considerat totuși că este necesar să
separe acestă cauză și a decis să o examineze separat.

Având în vedere cele menționate
anterior și în absența unor circumstanțe speciale în ceea ce privește
respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de Protocoalele sale,
Curtea, în conformitate cu articolul 37 § 1 a) din Convenție, a considerat că nu este
justificată continuarea examinării cererii și a decis, în unanimitate, să
radieze cererea de pe rol.

***

În cauza Stingaci, reclamantul, Stela
Stîngaci, este cetățean al Republicii Moldova, născut în anul 1971 și locuiește
în Chișinău. În temeiul articolului 6 § 1 din Convenție, s-a plâns de lipsa
motivării hotărârilor naționale adoptate în cadrul procesului deschis împotriva
Ministerului Afacerilor Externe. Acțiunea reclamantului a avut drept scop
anularea ordinului de demiterii din funcția deținută în serviciul diplomatic.

La 21 ianuarie 2015, Curtea a recepționat
declarațiile de reglementare amiabilă, semnate de către părți. Prin aceste
declarații, pe de o parte, Guvernul s-a angajat să anuleze deciziile privind
concedierea reclamantei și să o repună în funcția deținută anterioar, iar pe de
altă parte, reclamantul a renunțat la orice pretenție împotriva Republicii
Moldova privind faptele au stat la baza cererii sale. Ordinul de repunere în
funcție urmează a fi semnat în termen de o lună de la data notificării deciziei
Curții. Având în vedere angajamentele asumate de Guvern, reclamantul a
renunțat, de asemenea, la toate pretențiile pecuniare împotriva Moldovei.
Punerea în aplicare a măsurilor corective convenite între părți constituie
soluționarea definitivă a cauzei.

Curtea a luat act de acordul de
reglementare amiabilă încheiat între părți, fiind convinsă de faptul că
reglementarea amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor garantate de
Convenție și Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv nu justifică
examinarea în continuare a cererii. Din aceste motive, Curtea, în unanimitate,
a decis să radieze cererea de pe rol, în conformitate cu prevederile
Articolului 39 din Convenție.

În fața Curții, reclamantul a fost
reprezentat de I. Soțchi, avocat din Chișinău.

***

În cauza Petrea și Petrea, primul reclamant, Gheorghe Mihai Petrea, este
cetățean al Republicii Moldova, deținut în Chișinău. Al doilea reclamant este
Ivan Petrea, cetățean al Republicii Moldova, deținut în Chișinău.

Reclamanții s-au plâns, în temeiul articolului 3 din Convenție, cu privire
la condițiile neadecvate de detenție din Penitenciarul nr. 13.

Cererile reclamanților au fost comunicate Guvernului Republicii Moldova,
care a transmis observațiile sale cu privire la admisibilitatea și fondul
cauzei. Observațiile Guvernului au fost transmise reclamanților, fiind invitați
să-și prezinte propriile observații. Niciun răspuns la scrisoarea grefei nu a
fost recepționat.

Prin scrisoarea recomandată din 2 februarie 2016, Curtea i-a înștiințat pe
reclamanți că perioada de timp pentru prezentarea observațiilor lor a expirat
la 18 decembrie 2015 și că nu a fost solicitată prelungirea acesteia. Totodată,
reclamanților le-a fost adus la cunoștință conținutul articolul 37 § 1 (a) al
Convenției, care prevede că Curtea poate radia cererea de pe rol atunci când
circumstanțele conduc la concluzia că reclamantul nu intenționează să continue
examinarea cauzei. Cu toate acestea, nici un răspuns nu a fost recepționat.

Având în vedere obiectul similar al cererilor, Curtea consideră că este
oportun să le examineze comasate într-o singură decizie. În circumstanțele enumerate
mai sus, conform articolului 37 § 1 (a) din Convenție, Curtea a considerat că reclamanții
nu mai doresc să continue examinarea cererilor lor. Mai mult decât atât, în
conformitate cu articolul 37 § 1, Curtea a constatat că nu există circumstanțe
speciale, privind respectarea drepturilor omului, care să impună continuarea
examinării cauzelor. Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererile de pe
rol.