La
data de 22 septembrie 20016, Curtea a făcut publică decizia pe cauza Scodina c. Moldovei (cererea nr. 65849/14).

Reclamanta,
Tamara Scodina, este cetățean al Republicii Moldova, născută în anul 1968 și
locuiește în Chișinău.

Reclamanta
s-a plâns, în temeiul articolului 3 din Convenție, că autoritățile nu și-au onorat
obligațiile pozitive de ai oferi protecția împotriva violenței în familie și de
sancțiunea lenientă aplicată agresorului.

La 19
mai și 8 iunie 2016, Curtea a primit declarații de reglementare amiabilă
semnate de părți în temeiul cărora reclamanta fost de acord să renunțe la orice
pretenții împotriva Republicii Moldova, în fața autorităților naționale și
instanțelor judecătorești sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului, privind
faptele care au dat naștere acestei cereri cu confirmare necondiționată a
Guvernului că drepturile reclamantei garantate în temeiul articolului 3 din
Convenție au fost încălcate. Mai mult decât atât, Guvernul s-a angajat să achite
12.000 (douăsprezece mii) Euro, cu titlu de prejudiciu moral, precum și 1000 (o
mie) Euro, pentru a acoperi toate costurile și cheltuielile, plus orice taxă
care ar putea fi suportate de către reclamantă.

Curtea
a luat act de acordul de reglementare amiabilă încheiat între părți, fiind
convinsă că reglementarea amiabilă s-a bazat pe respectarea drepturilor
garantate de Convenție și Protocoalele sale și a constatat că nici un alt motiv
nu justifică examinarea în continuare a cererii (articolul 37 § 1 din Convenție).
Din aceste motive, Curtea, în unanimitate, a decis să radieze cererea de pe rol
în conformitate cu prevederile Articolului 39 din Convenție.

În
fața Curții reclamanta a fost reprezentată de către B. Malachi, avocat din
Chișinău.