La 25 august 2009, CtEDO a pronunțat decizia Card Box Production SRL c. Moldovei (cererea nr. 38598/07).


În această cauză, reclamantul, compania Card Box Production SRL, era beneficiarul unei hotărâri judecătorești din 15 ianuarie 2007, prin care Judecătoria Economică de circumscripție Chișinău a obligat compania „Vinuri-Ialoveni” să plătească companiei reclamante o datorie în sumă de MDL 167,000 (EUR 9,824), MDL 19,283 (EUR 1,134) pentru prejudiciul material și MDL 5,000 (EUR 294) pentru costuri de asistență juridică. Instanța a dispus executarea imediată a hotărârii.


La 28 mai și 30 ianuarie 2007, compania reclamantă a solicitat oficiului de executare întreprinderea măsurilor necesare în vederea executării hotărârii, dar fără succes.


La o dată nespecificată, hotărârea a fost parțial executată. La 1 iunie 2009, companiei i-a fost achitat restul sumei datoriei, MDL 113,131.


În fața Curții, compania reclamantă a pretins violarea art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de neexecutare a hotărârii judecătorești din 15 ianuarie 2007 în favoarea sa.


La 5 iunie 2009, Guvernul a prezentat Curții un acord amiabil, prin care acesta s-a angajat să plătească companiei reclamante suma de EUR 6,010 cu titlu de compensații pentru dauna materială, EUR 1,000 pentru dauna morală, precum și EUR 1,400 pentru costuri și cheltuieli, în termen de 3 luni de la radierea cererii de către Curte în temeiul acordului amiabil. Acordul amiabil era semnat de către reprezentantul reclamantului și data din 4 iunie 2009.


Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părțile, a notat că el a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și că nu găsește niciun motiv care ar justifica continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rolul său.


În fața Curții, compania reclamantă a fost reprezentată de către Andrei CHIRIAC, avocat din Strasbourg.