La 13 mai 2008, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea sa cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Moldovahidromaș c. Moldovei (cererea nr. 30475/03).


*  *  *


În această cauză, Moldovahidromaș era o companie de stat, în cadrul căreia a fost înființată o întreprindere de arendă, „Hidrotehnica”. Prin hotărârea judecătorească din 22 și 23 octombrie 1992, contractul de constituire a întreprinderii „Hidrotehnica”a fost anulat și această întreprindere a revenit în proprietatea Moldovahidromaș. Ulterior, întreprinderea Moldovahidromaș a fost privatizată, astfel constituindu-se compania reclamantă.


La cererea unui grup de inițiativă al colectivului întreprinderii „Hidrotehnica”, Procurorul General a depus recurs în anulare la hotărârea din 22 și 23 octombrie 1992. La 24 aprilie și 24 iulie 2003, Curtea Supremă de Justiție a admis recursul în anulare, a casat hotărârea contestată și a dispus înregistrarea întreprinderii „Hidrotehnica” . Reclamantul nu a fost atras în această procedură și nu i-au fost acordate compensații. Ca urmare a acestei hotărâri, cele 5 clădiri care se aflau la balanța reclamantului au fost transferate la balanța întreprinderii „Hidrotehnica”.


Prin hotărârea Moldovahidromaș c. Moldovei din 27 februarie 2007, Curtea a constatat violarea art. 6 § 1 al Convenției (securitatea raporturilor juridice) și a art. 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție (protecția proprietății) în urma casării hotărârilor judecătorești irevocabile. Chestiunea cu privire la compensarea prejudiciilor a fost rezervată pentru o hotărâre separată.


În urma adoptării hotărârii CtEDO din 27 februarie 2007, compania reclamantă a solicitat anularea hotărârilor din 24 aprilie și 24 iulie 2003. La 19 iulie și 2 august 2007, Curtea Supremă de Justiție a anulat aceste două hotărâri și a recunoscut dreptul de proprietate al companiei reclamante asupra întreprinderii „Hidrotehnica”. La 8 august 2007, Camera Înregistrării de Stat a înregistrat modificările corespunzătoare în Registrul de Stat al Întreprinderilor și a eliberat companiei reclamante un certificat care confirma dreptul ei de proprietate asupra întreprinderii „Hidrotehnica”.


La 1 octombrie 2007, CtEDO a primit un document care conținea un acord amiabil încheiat între părți. Acest acord prevedea, printre altele:


– Guvernul va contribui, prin toate căile legale posibile, la executarea deplină și eficientă a hotărârilor Curții Supreme de Justiție din 19 iulie și 2 august 2007;


– Hotărârile judecătorești din 19 iulie și 2 august 2007, precum și decizia Camerei Înregistrării de Stat din 8 august 2007 vor constitui soluționarea definitivă a acestei cauze;


– Compania reclamantă declară că nu are și nu va avea pretenții pecuniare, nepecuniare și de altă natură față de Guvern în privința cererii nr. 30475/03 Moldovahidromaș c. Moldovei.


Curtea a ajuns la concluzia că compania reclamantă și-a recăpătat dreptul de proprietate asupra întreprinderii de arendă „Hidrotehnica”, că Guvernul și-a asumat obligația de a contribui la executarea hotărârilor din 19 iulie și 2 august 2007, că compania reclamantă a primit compensații la nivel național și a decis radierea cererii de pe rolul său în temeiul art. 37 § 1 (b) al Convenției.