La data de 14 februarie
2017 Curtea a făcut publică hotărârea în cauza CEREALE FLOR S.A. și ROȘCA c.
Moldovei (cererile nr.
24042/09 și 3159/10).

Cererea nr. 24042/09, reclamant
Cererea Flor S.A.

La data de 23 februarie 2000
judecătoria Economică a dispus plata de către compania reclamantă în favoarea
altei companii E. a sumei de 1,908,145 MDL, fiind eliberat și un titlu
executoriu.

La data de 14 iulie 2005 compania
E. a cerut restabilirea termenului pentru executarea hotărârii din 23 februarie
2000, invocând faptul că a fost în imposibilitate de a iniția procedurile de
executare în interiorul termenului de 3 ani, pe motiv că executorul
judecătoresc a pierdut titlul executoriu.

La data de 02 mai 2006 Curtea
de Apel Economică a respins solicitarea companiei E. ca nefondată, pe motiv că
duplicatul titlului a fost eliberat în 2003.

La data de 17 decembrie 2008
Curtea de Apel Economică a admis cererea de revizuire a companiei E., a anulat
decizia din 02 mai 2006 și a restabilit termenul pentru executarea hotărârii.
Instanța nu a răspuns la argumentul companiei reclamante că cererea este depusă
în afara termenului de prescripție.

După comunicarea cererii
compania E. a inițiat proceduri de executare și compania reclamantă a plătit
suma de
294,405.37 MDL.

Cererea nr. 3159/10, reclamant Rosca S.

La data de 28 februarie 2007 judecătoria
Ciocana a recunoscut dreptul reclamantului la un lot de tern pentru construcții,
ca familie nou-formată. Instanța a obligat Primăria Tohatin să ofere
reclamantului un titlu de proprietate asupra unui astfel de teren. Hotărârea a
devenit definitivă la 20 martie 2007.

La data de 11 februarie 2009 Primăria Tohatin
a depus o cerere de revizuire a hotărârii invocând că reclamantul nu ar fi avut
dreptul la terenul respectiv, pe motiv că soțul reclamantului a decedat în 2006
și nu are dreptul la teren ca familie nou formată.

La data de 22 aprilie 2009 judecătoria
Ciocana a respins cererea de revizuire, reținând că reclamantul a cerut teren
în 2005, iar decesul soțului nu poate fi calificată ca o circumstanță nouă.

La data de 24 iunie 2009, lipsa
reclamantului, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul, a casat decizia din 22
aprilie 2009 și a admis cererea de revizuire. De asemenea, a fost casată
hotărârea judecătoriei Ciocana din 28 februarie 2007 și a fost pronunțată o
nouă hotărâre prin care pretențiile reclamantului au fost respinse ca
neîntemeiate.

După comunicarea cererii, reclamantul a înaintat
o acțiune civilă, cerând repararea prejudiciului în temeiul Legii nr. 87,
pentru perioada 20 martie 2007 – 24 iunie 2009, durata de neexecutare a
hotărârii din 28 februarie 2007.

Prin decizia Curții de Apel din 25 octombrie
2012 instanța a constatat că durata procedurilor ca excesivă, a încasat
prejudiciul moral în mărime de 30,000 MDL și asistență juridică de 5,000 MDL.

Curtea a decis conexarea ambelor cereri și
examinarea acestora într-o singură procedură.

În
fața Curții reclamanții, invocând articolul 6 din Convenție și articolul 1
Protocolul adițional la Convenție, s-au plâns de anularea arbitrară a
hotărârilor favorabile; durata excesivă a procedurilor.

Curtea
a constatat în unanimitate, violarea articolului 6 din Convenție, dreptul la un
proces echitabil și articolului 1 Protocolul adițional la Convenție, dreptul la
respectul proprietății, reținând că a constatat frecvent violarea Convenției în
cauze similare.

Reclamantul
Cererele Flor S.A. a cerut 18,400 Euro cu titlu de prejudiciu material și 5,000
Euro cu titlu de prejudiciu moral și 900 Euro cu titlu de costuri și
cheltuieli; reclamantul Roșca S. a cerut 40,390 Euro cu titlu de prejudiciu
material și 5,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,980 Euro cu titlu de
costuri și cheltuieli.

Curtea
a acordat reclamantului Cererea Flor S.A. 18,400 Euro cu titlu de prejudiciu
material și 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 900 Euro cu titlu de
costuri și cheltuieli; iar reclamantului Roșca S. a acordat 18,168 Euro cu titlu
de prejudiciu material și 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1,500 Euro
cu titlu de costuri și cheltuieli.

În
fața Curții reclamanții au fost reprezentați de V. Zama și V. Râhlea, avocați
din Chișinău.