La data de 17 decembrie 2013
Curtea a pronunțat hotărârea Lipcan c. Moldovei (cererea nr. 22820/09)

În cauza Lipcan
reclamantul este Ioan Lipcan născut în 1966, din Călărași.

La 24 decembrie 2007
judecătoria Călărași a confirmat tranzacția de împăcare dintre reclamant și
Consiliul raional Călărași și a încetat procedurile judecătorești. A fost
eliberat un titlu executoriu privind plata de către consiliu a sumei de
521,811 MDL, iar reclamantul a inițiat procedurile de executare.

La 12 mai 2008 Consiliul a înaintat o cerere de revizuire la hotărârea
definitivă din 24 decembrie 2007, invocând că reprezentantul său nu era în
drept să încheie tranzacția și un raport a comisiei locale privind victimele
represiunilor politice. Acest raport a fost întocmit după aprobarea tranzacției
de către instanța de judecată și a anulat o decizie anterioară a comisiei
vizând reclamantul.

La 30 mai 2008 judecătoria Călărași a respins revizuirea ca tardivă și
inadmisibilă.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 28 noiembrie 2008 a fost admis recursul
consiliului, casate hotărârile din 30 mai 2008 și din 24 decembrie 2007,
remițând cauza la rejudecare. Procedurile respective fiind pendinte.

La 02 decembrie 2011 reclamantul a înaintat o acțiune civilă pentru
repararea prejudiciului cauzat, în temeiul Legii nr. 87, pentru încălcarea termenului
rezonabil de examinare a cauzei.

La 12 mai 2012 Curtea Supremă de Justiți a admis acțiunea civilă și a
dispus încasarea prejudiciului moral în mărime de 5,000 MDL.

Invocând art. 6.1 CEDO și art. 1 Protocolul adițional, reclamantul s-a
plâns în fața Curții de anularea hotărârii definitive favorabile, și de durata
procedurilor civile.

Curtea a constatat în unanimitate violarea
art. 6.1 CEDO și art. 1 Protocolul adițional
, notând că judecătoria
Călărași la 30 mai 2008 a
constatat că consiliul a aflat despre tranzacția la 23 ianuarie 2008, iar
reviziurea a fost înaintată la 12 mai 2008, după expirarea termenului de 3
luni, instanța de recurs nu a contrazis acest argument.

Suplimentar, în decizia Curții de Apel Chișinu din 28 noiembrie 2008
s-a reținut ca temei de redeschidere a procedurilor un raport a consiliului din
08 mai 2008, elaborat după devinirea definitivă a hotărârii judecătorești.

În ceea ce privește alegația reclamantului privind violarea art. 6
CEDO, pe motivul duratei excesive a procedurilor, care a constituit 4 ani și
patru luni, Curtea a concluzionat că nu există nici o aparență de încălcare a
drepturilor și libertăților din Convenție și a decis respingerea acesteia în
temeiul art. 35 § 3 (a)
și 4.

Reclamantul a cerut 32,613 EUR cu titlu de
prejudiciu material, 17,000 EUR cu titlu de prejudiciu moral și 100 EUR cu
titlu de costuri și cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului 32,613 EUR cu
titlu de prejudiciu material, 1,500 EUR cu titlu de prejudiciu moral și 100
EUR cu titlu de costuri și cheltuieli.