Pe pagina Curții este disponibil noul Formular de cerere ce
urmează a fi utilizat pentru pentru sesizarea Curții începând cu 01 ianuarie
2014 (limba
română
) și Instrucțiunile de completare a formularului de cerere (limba
română
).

Potrivit redacției pct.
47 din Regulamentul Curții (limba română), în vigoare din 01 ianuarie 2014,
cererea trebuie să conțină toate informațiile cerute în părțile pertinente a
formularului, în caz contrar formularul va fi considerat incomplet și va fi
refuzat.

Dacă între Curte și
Reclamant a existat deja un schimb de corespondență cu privire la același
subiect și acesta a primit un lot de etichete conținând un cod de bare, ultimul
urmează să lipească o etichetă în locul special prevăzut pentru aceasta în
partea stângă sus a primei pagini a formularului.

Dacă există mai mult de
un reclamant, trebuie indicate informațiile care corespund fiecărui reclamant
în parte, utilizând o foaie separată și numerotându-i.

Noul formular conține o
secțiune separată pentru reclamanții persoane juridice (societăți, organizații
neguvernamentale, asociații, etc.). Ca și în cazul persoanelor fizice, dacă
există mai mult de o organizație, trebuie indicate toate informațiile pentru
fiecare dintre ele în parte utilizând o foaie separată și numerotându-le.

Dacă un reclamant sau un
reprezentant introduce în numele mai multor reclamanți cereri referitoare la
fapte diferite, trebuie utilizat un formular separat pentru fiecare reclamant
în parte, indicând toate informațiile și documentele necesare referitoare la
fiecare reclamant în formularul corespunzător.

Atunci cănd există mai
mult de cinci reclamanți, reprezentantul trebuie să trimită, pe lângă
formularele de cerere și documentele corespunzătoare, un tabel recapitulativ
conținând numele și coordonatele fiecărui reclamant. În cazul în care
reprezentantul este avocat, acest tabel trebuie trimis și pe suport electronic
(CD-ROM sau suport USB).

Unii reclamanți aleg să
nu participe ei înșiși la procedură sau nu sunt în măsură să o facă, din
motive, de exemplu, de sănătate sau incapacitate. Acești reclamanți pot fi
reprezentați de către o persoană fară experiență juridică. De exemplu, un
părinte își poate reprezenta copilul; un tutore, un membru de familie sau un
partener poate reprezenta o persoană care, din motive de ordin practic sau
medical, întâmpină greutăți în a participa la procedură (de exemplu un
reclamant spitalizat sau încarcerat). Trebuie indicate motivul pentru care
reprezentantul îl reprezintă pe reclamant sau relația dintre ei, precum și
identitatea și coordonatele reprezentantului.

O organizație reclamantă
trebuie să acționeze prin intermediul unui persoane cu care poate coresponda
Curtea (ex. responsabil de societate, președinte sau director). Această
persoană trebuie, în măsura în care este posibil, să furnizeze dovezi
(documente) care atestă dreptul său de a reprezenta organizația reclamantă.

În formular trebuie
menționate numele și coordonatele complete ale avocatului care reprezintă
reclamantul în fața Curții.

Reclamantul individual
trebuie să semneze procura, textul acesteia fiind integrat în formular, care îl
împuternicește pe reprezentant să acționeze în numele său, cu excepția cazului
în care nu este în măsură să semneze pentru că, de exemplu, este minor sau nu
are capacitate juridică. Reprezentantul unei organizații reclamante trebuie să
semneze procura care împuternicește un avocat să acționeze în numele
organizației respective.

Reclamantul urmează să
menționeze în formular informațiile esențiale cu privire la cazul său: faptele
și deciziile esențiale și felul în care drepturile sale au fost încălcate.
Urmează a fi excluse circumstanțele nepertinente și chestiunile secundare.

Faptele cu privire la
cazul reclamantului și capetele de cerere trebuie expuse în spațiul prevăzut în
acest scop în formularul de cerere și trebuie să permită Curții să identifice
natura și obiectul cererii fără să consulte alte documente.

Reclamanții pot anexa la
formularul de cerere explicații suplimentare cu privire la fapte și la capetele
lor de cerere, însă aceste explicații suplimentare nu pot depăși mai mult de 20
de pagini în total (acest număr nu include deciziile și documentele ce trebuie
anexate).

Trebuie să fi considerat
că, dacă cererea este comunicată guvernului pârât pentru observații,
reclamantul va fi invitat să răspundă de manieră detaliată.

Observațiile trebuie sa
fie:

– perfect lizibile,

– redactate într-un
format care să fie de cel puțin 12 în corpul textului și 10 în notele de subsol
– dacă documentele sunt dactilografiate,

– în format A4 și cu o
margine de cel puțin 3,5 cm dacă este vorba de anexe,

– numerotate consecutiv,

– separate în paragrafe
numerotate.

La formular trebuie să fi
anexată o listă numerotată și cronologică a tuturor hotărârilor judecătorești
sau a altor decizii menționate la rubricile E, F, G și H din formularul de
cerere precum și a tuturor documentelor pe care se dorește să le ia în
considerare Curtea cu titlu de element probator în spijinul susținerilor reclamantului
de încălcare a Convenției (încheieri, declarații de martori, rapoarte medicale,
etc.).

Trebuie să fie anexate copii
complete și lizibile ale tuturor documentelor.

Nici
un document nu va fi restituit, este deci în interesul reclamantului să fie
transmise Curții copii și nu originale.

Documentele trebuie să
fie NEAPÄ‚RAT:

– aranjate în funcție de
dată și de procedură,

– numerotate consecutiv,

– necapsate, nelegate și
nelipite.

Le revine reclamanților
să ia din timp măsurile necesare pentru a obține toate informațiile și
documentele necesare pentru prezentarea unei cereri complete. Dacă lipsesc unul
sau mai multe documente necesare, cererea nu va fi considerată completă și nu
va fi examinată de către Curte, cu excepția cazului în care ați explicat în mod
satisfăcător de ce reclamantul nu a fost în măsură să furnizeze
documentul/documentele lipsă.

Formularul de cerere
completat trebuie semnat și trimis prin poștă la următoare adresă:

Monsieur le Greffier de
la Cour européenne des droits de l’homme

Conseil de l’Europe

67075 STRASBOURG CEDEX

FRANCE