Pe parcursul anului
2010, Curtea a adoptat 28 de hotărâri împotriva Moldovei, dintre care în 20 de
hotărâri a constatat cel puțin o violare a Convenției, iar 8 hotărâri se referă
la satisfacția echitabilă.

Printre cele mai
importante hotărâri din punct de vedere juridic pronunțate de Curte pe
parcursul anului 2010 sunt următoarele: Răilean c. Moldovei, Iorga c. Moldovei
și Anușca c. Moldovei, în care prima dată Curtea de la Strasbourg a constatat
că autoritățile naționale au omis de a ancheta eficient circumstanțele
decesului; Vetrenko c. Moldovei, în care Curtea a constatat arbitrarietatea
hotărârii de condamnare a reclamantului. În Ciubotaru c. Moldovei, Curtea a
considerat că refuzul autorităților domestice de a înregistra etnia
reclamantului în actele de identitate constituie o ingerință în dreptul la
viața privată.

Urmând tradiția din
anii precedenți, Asociația Obștească „Juriștii pentru drepturile omului” a
întocmit lista persoanelor responsabile de pierderea de către Republica
Moldova, în anul 2010, a
cauzelor la Curte.

Această listă a
fost întocmită în baza informațiilor deținute de către avocații care au
reprezentat reclamanții la Curte
și în baza hotărârilor Curții Europene. Din acest motiv, ea este incompletă și
ar putea conține inexactități.

Lista a fost
întocmită pentru a informa publicul și, eventual, a ajuta autoritățile în
inițierea acțiunilor de regres sau a altor acțiuni descurajante împotriva
persoanelor vizate. Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” nu
susține inițierea acțiunii de regres în orice caz de constatare a violării Convenției
de către Curte. Totuși, în cazul în care încălcarea fost comisă cu intenție sau
din culpă gravă, acțiunea de regres ar trebui să fie inevitabilă. Asociația, de
asemenea, pledează pentru examinarea eficientă a fiecărei violări în parte
pentru a stabili dacă nu au fost comise abateri disciplinare.

Liste similare au fost întocmite de
către Asociația obștească „Juriștii pentru drepturile omului” în anii 2006,
2007, 2008 și 2009. Aceste liste se referă la toate hotărârile Curții care
vizează Republica Moldova și în care a fost constatată cel puțin o violare a
Convenției.

Lista
persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei la CtEDO între 1 ianuarie 2010
– 31 decembrie 2010