La 29 iunie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea cu privire la satisfacția echitabilă în cauza Ipteh S.A. și Alții c. Moldovei (cererea nr. 35367/08). Curtea a scos de pe rol cererea la solicitarea reclamanților. 


*  *  *


Anterior, la 24 noiembrie 2009 („hotărârea principală”), Curtea a decis că a existat încălcarea drepturilor reclamanților prevăzute de art. 6 § 1 CEDO (dreptul la un proces echitabil) și de art. 1 Protocolul nr. 1 la CEDO (protecția proprietății), pe motiv de anulare a privatizării unei clădiri în Chișinău, cu încălcarea principiului egalității armelor și a securității raporturilor juridice. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplicării art. 41 CEDO nu era gata pentru decizie, Curtea a rezervat-o pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul și reclamanții să prezinte, în termen de 3 luni, observații cu privire la satisfacția echitabilă sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil încheiat între părți.


Ca urmare a hotărârii din 24 noiembrie 2009, la 22 aprilie 2010, Curtea Supremă de Justiție a admis cererea de revizuire depusă de reclamanți împotriva deciziei sale din 28 august 2008, prin care a fost anulată privatizarea, și a casat-o. Instanța a reexaminat fondul cauzei, a respins acțiunea Procurorului General de anulare a privatizării și a obligat Ministerul Finanțelor să compenseze reclamanților daunele materiale, morale și costuri și cheltuieli. Primului reclamant (Ipteh S.A.) i s-au acordat EUR 196,952.53, celui de-al doilea (Worldway Limited) – EUR 46,545.47, celui de-al treilea (Kapital Invest S.A.) – EUR 58,000 și celui de-al patrulea (Ion Rusu) – EUR 18,434.88. Decizia a devenit irevocabilă la momentul pronunțării.


La 10 mai 2010, reclamanții au informat Curtea despre hotărârea din 22 aprilie 2010, solicitând scoaterea de pe rol a cererii deoarece litigiul a fost soluționat la nivel național.


Curtea a notat că reclamanții nu mai doresc să mențină cererea pe rolul ei, deoarece litigiul lor a fost rezolvat (art. 37 § 1 (a) și (b) CEDO). Curtea a notat că nu găsește vreun motiv special care ar justifica continuarea examinării cererii (art. 37 § 1 in fine CEDO), radiind-o de pe rol.


În fața Curții, reclamanții au fost reprezentați de către Janeta HANGANU, avocat din Chișinău.