Asociația obștească ”Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță Concurs privind selectarea unui avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informație în Republica Moldova. Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului „Respectarea dreptului la informație de interes public prin intermediul litigării cu caracter strategic și prin crearea unei platforme deschise în care solicitările de acces la informație adresate autorităților publice vor fi făcute publice”, proiect implementat de AO ”Juriștii pentru Drepturile Omului” și susținut financiar de Freedom House. Unul din obiectivele proiectului este de a contribui la realizarea schimbărilor sistemice în societate, care să depăşească remediile individualizate şi să implice schimbări structurale prin preluarea cazurilor de litigare strategică, unde accesul la informaţie de interes public este obstrucţionat în mod nejustificat.

Obiectivul concursului: În urma acestui concurs, AO ”Juriștii pentru Drepturile Omului” va contracta un avocat care va reprezenta în instanțele de judecată cauzele strategice de acces la informația de interes public.

Descrierea poziţiei: Avocatul va coordona strategia de lucru și toate acțiunile pe dosare cu directorul de proiect al AO ”Juriștii pentru Drepturile Omului”.

Avocatul va avea următoarele atribuții:

 • redactarea cererilor de acces la informaţie;
 • analiza răspunsurilor furnizorilor de informaţii;
 • redactarea cererilor de chemare în judecată;
 • participarea la ședințele de judecată și reprezentarea intereselor asociației în faţa instanţelor judecătoreşti, inclusiv în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • redactarea cererilor de apel, recurs și întocmirea cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în una din limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei, după necessitate;
 • raportarea lunară directorului de proiect privind măsurile întreprinse, a informației privind etapele de desfășurare a cazului;
 • aplicarea în exercitarea profesiei sale a mijloacelor şi metodelor prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale organizației;
 • ținerea dosarele de asistenţă juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
 • respectarea Codului deontologic al avocatului şi prevederile statutului profesiei de avocat.

Avocatul va purta responsabilitate pentru:

 • executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin, a atribuţiilor sale evitând activităţile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestarea unei atitudini responsabile şi corecte, precum şi a altor atitudini enumerate mai sus, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
 • veridicitatea, plenitudinea şi integritatea informațiilor şi a rapoartelor prezentate;
 • pagubele provocate asociației, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuţiilor sau prin neexecutarea acestora;
 • respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
 • păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul de îndeplinire a atribuţiilor ce îi revin;
 • dezvoltarea profesională continuă pentru menţinerea unui nivel adecvat de competenţă profesională;
 • sesizarea în timp util a echipei privind situaţiile neordinare.

Calificări şi abilități necesare:

 • Licența pentru exercitarea profesiei de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în condițiile Legii;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională dovedită în calitate de avocat;
 • Experiența anterioară în reprezentarea intereselor în procesele de judecată a clienților în partea ce ține de accesul la informație;
 • Cel puțin 2 procese de judecată de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată internaționale, cu câștig de cauză (în ultimii 3 ani);
 • Experienţă de lucru de cel puțin 3 ani în organizaţii non-guvernamentale, instituţii publice;
 • Cunoaşterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze/franceze reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel).

Perioada de contractare: Avocațul va fi contractat pentru reprezentarea unor cauze cu caracter strategic, până la soluționarea lui definitivă la nivel național sau, după caz, la nivel internațional – Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Astfel, contractul de asistență juridică va fi semnat pentru perioada soluționării cauzei.

Propunerea financiară: Propunerea financiară va specifica suma totală forfetară pentru livrabilele specifice și măsurabile (15 cauze). Plata se va face în 24 tranșe lunare. Pentru a oferi asistență unității solicitante în baza propunerilor financiare, propunerea financiară va include structura sumei forfetate (inclusiv impozitele, taxele, apelurile telefonice, etc.).

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Scrisoare de intenţie care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
 • Indicarea în scrisoare a două persoane de referință indicând datele de contact;
 • Copia licenței de avocat;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul accesului la informație, dacă există.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului de aplicare este 31 iulie 2017, ora locală 18.00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa steluta_pavlov@yahoo.com cu mențiunea “Concurs selectare avocat” sau pot fi depuse la adresa: str. Vlaicu Pârcălab nr.2, oficiul 13, mun. Chișinău. Vor fi evaluate doar dosarele complete.

Informaţii suplimentare le puteţi solicita la numărul de telefon: 060366106.