Foto: www.echr.coe.int

 

Cauza PREPELIŢA c. Moldovei, cererea nr. 50799/14.

Reclamantul s-a plâns în faţa Curţii de rele-tratamente la reţinere şi pe durata custodiei la poliţie şi de lipsa unei investigaţii efective în această privinţă.

Curtea a concluzionat că leziunile reclamantului au apărut în urma maltratării de către poliţie şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect material.

De asemenea, Curtea a concluzionat că investigaţia în privinţa maltratării reclamantului nu a fost efectivă şi corespunzător a avut loc violarea Articolului 3 din Convenţie, sub aspect procedural.

Curtea a acordat reclamantului suma de 18 Euro cu titlu de prejudiciu material şi 12,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de către M. Balaban, avocat din Chişinău.

Cauza FABRICA DE ZAHĂR DIN GHINDEŞTI S.A. c. Moldovei, cererea nr. 54813/08.

Compania reclamantă s-a plâns în faţa Curţii de anularea unei hotărâri judecătoreşti irevocabile favorabile, contrar drepturilor garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie şi Articolul 1 Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,400 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

În faţa Curţii, compania reclamantă a fost reprezentată de S. Rusu, lichidator.

Cauza CIOBANU c. Moldovei, cererea nr. 44896/11.

Reclamantul s-a plâns de faptul că procedurile penale împotriva acestuia nu au fost echitabile, deoarece Curtea de Apel, inversând soluţia de achitare, a eşuat să audieze martorii.

Curtea, având în vedere şi recunoaşterea violării de către Guvern, a concluzionat că a avut loc violarea dreptului la un proces echitabil, garantat de Articolul 6 § 1 din Convenţie.

Curtea a acordat reclamantului suma de 2,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 810 cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de C. Tanase, avocat din Chişinău.

Cauza SNEGUR c. Moldovei, cererea nr. 22775/07.

În faţa Curţii, invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns de repunerea neîntemeiată în termen, subminându-se astfel principiul securității relațiilor juridice. De asemenea, a reclamat lipsa de răspuns a instanțelor naționale cu privire la respectarea de către partea opusă a termenului de prescripție aplicabil procedurilor administrative. De asemenea, reclamantul s-a plâns de violarea dreptului la respectul proprietăţii, Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenție şi violarea Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, notând că instanţele naţionale au evitat să se pronunţe în privinţa unei chestiuni esenţiale pentru reclamant, respectarea termenului de prescripţie, concluziile fiind arbitrare; la rândul său aceasta a dus la violarea dreptului la respectul proprietăţii, or procedurile naţionale nu au oferit reclamantului garanţii procesuale necesare pentru justificarea drepturilor sale.

Curtea a acordat reclamantului suma de 3,000 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Chestiunea privind acordarea prejudiciului material a fost rezervată pentru o hotărâre separată.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de V. Nagacevschi, avocat din Chişinău.

Cauza Roman c. Moldovei, cererea nr. 13274/07.

În faţa Curţii reclamantul s-a plâns, invocând Articolul 8 din Convenţie, printre altele, că autoritățile moldovene au fost pasive și nu au pus capăt zgomotului cauzat de activitatea unui restaurant.

Curtea a concluzionat că statul pârât a eșuat în obligația sa pozitivă de a garanta dreptul reclamantului la respectarea locuinței sale și a vieții sale private și de familie, în consecință, a existat o încălcare a articolului 8 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de 4,500 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,685 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de O. Bondarenco, avocat din Chişinău.

Cauza Consocivil S.A. c. Moldovei, cererea nr. 25795/07

Compania reclamantă s-a plâns de hotărâri judecătorești pe care le-a considerat arbitrare și, prin urmare, contrare articolului 6 § 1 din convenție. În contextul articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, ea a susținut că a fost victima unei ingerințe nejustificate în dreptul său la respectarea proprietății sale. În cele din urmă, ea s-a plâns că nu a avut un remediu naţional eficient în sensul articolului 13 din Convenție.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenţie, pe motiv că instanţele naţionale nu au oferit răspuns specific și explicit, la argumentele esenţiale ale companiei reclamante.

În continuare Curtea a considerat că nu este necesară examinarea pretinsei violări a Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi a pretinsei violări a Articolului 13 din Convenţie.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2,000 de Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 1,700 de Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În faţa Curţii compania reclamantă a fost reprezentată de către I. Mandîş, avocat din Chişinău.