Asociația obștească „Juriștii pentru Drepturile Omului” anunță Concurs privind selectarea unui Birou Asociat de Avocați/avocat pentru litigarea cauzelor cu caracter strategic de acces la informație în Republica Moldova.

Concursul se desfășoară în cadrul Proiectului “Media M”, proiect implementat de A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” și susținut financiar de Freedom House. Unul dintre obiectivele principale ale proiectului este de a crea un impact la nivel național prin cazuri de litigare strategică, care ar putea produce schimbări sistemice semnificative în materie de acces la informație de interes public.

Obiectivul concursului: În urma acestui concurs, A.O. „Juriștii pentru Drepturile Omului” va contracta un Birou Asociat de Avocați/avocat care va reprezenta în instanțele de judecată cauzele strategice de acces la informația de interes public.

Descrierea poziției: Avocații/avocatul vor coordona strategia de lucru și toate acțiunile pe dosare cu managerul de proiect al AO „Juriștii pentru Drepturile Omului”.

Avocații/avocatul vor avea următoarele atribuții:

 • identificarea solicitanților de informații (beneficiari al accesului la informații în cadrul proiectului/reclamanților);
 • redactarea cererilor de acces la informație;
 • analiza răspunsurilor furnizorilor de informații;
 • redactarea cererilor de chemare în judecată;
 • participarea la ședințele de judecată și reprezentarea intereselor asociației/solicitanților de informații în fața instanțelor judecătorești naționale de toate nivelele, inclusiv în fața Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • redactarea cererilor de apel, recurs și întocmirea cererilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în una din limbile oficiale ale statelor membre ale Consiliului Europei, după necesitate;
 • raportarea lunară coordonatorului de proiect a măsurilor întreprinse, inclusiv prezentarea informației privind etapele de desfășurare a cauzelor în instanțele judecătorești;
 • aplicarea în exercitarea profesiei sale a mijloacelor și metodelor prevăzute de lege pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale organizației/solicitanților de informații;
 • ținerea dosarele de asistență juridică în modul stabilit de statutul profesiei de avocat;
 • respectarea Codului deontologic al avocatului și prevederile statutului profesiei de avocat.

Avocații/avocatul vor purta responsabilitate pentru:

 • executarea la timp, în termenele stabilite, calitativ și deplin, a atribuțiilor sale evitând activitățile ce ar putea să compromită sau care par să compromită activitatea sa sau profesionalismul;
 • manifestarea unei atitudini responsabile și corecte, precum și a altor atitudini enumerate mai sus, în exercitarea atribuțiilor ce le revin;
 • veridicitatea, plenitudinea și integritatea informațiilor și a rapoartelor prezentate;
 • pagubele provocate asociației, inclusiv imaginii acesteia, prin executarea defectuoasă a atribuțiilor sau prin neexecutarea acestora;
 • respectarea politicilor, a standardelor de conduită etică, de securitate informațională;
 • păstrarea confidențialității informației obținute în procesul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin;
 • dezvoltarea profesională continuă pentru menținerea unui nivel adecvat de competență profesională;
 • sesizarea în timp util a echipei privind situațiile neordinare.

Calificări și abilități necesare:

 • Licența pentru exercitarea profesiei de avocat, eliberată de Ministerul Justiției în condițiile Legii;
 • Cel puțin 3 ani de experiență profesională dovedită în calitate de avocat;
 • Experiența anterioară în reprezentarea intereselor clienților în procese de judecată în materie de accesul la informație oficială;
 • Cel puțin 2 procese de judecată de apărare a intereselor clientului în instanțe de judecată internaționale, cu câștig de cauză (în ultimii 3 ani);
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații non-guvernamentale, instituții publice;
 • Cunoașterea fluentă a limbii române. Cunoașterea limbii engleze/franceze reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare cu calculatorul (Word, Excel).

Perioada de contractare: Avocații/avocatul vor fi contractați pentru reprezentarea unor cauze cu caracter strategic, până la soluționarea lor definitivă la nivel național sau, după caz, la nivel internațional la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Astfel, contractul de asistență juridică va fi semnat pentru perioada soluționării cauzelor.

Propunerea financiară: Propunerea financiară va specifica suma totală forfetară pentru livrabilele specifice și măsurabile (5 cauze). Plata se va face în 2 tranșe (prima tranșă în lunile 1-6 de implementare a proiectului și a doua tranșă în lunile 6-12 de implementare a proiectului). Pentru a oferi asistență unității solicitante în baza propunerilor financiare, propunerea financiară va include structura sumei forfetare (inclusiv impozitele, taxele, apelurile telefonice, etc.).

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum vitae;
 • Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el este candidatul potrivit pentru acest post;
 • Indicarea în scrisoare a două persoane de referință indicând datele de contact;
 • Copia licenței de avocat;
 • Copii ale certificatelor ce confirmă participarea la formarea continuă în domeniul accesului la informație, dacă există.

Procedura de aplicare:

Termenul limită de prezentare a dosarului este 22 aprilie 2024, ora locală 18:00.

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa info@lhr.md, cu mențiunea „Concurs selectare avocat” sau pot fi depuse la adresa: str. Vlaicu Pârcălab, 2, oficiul 13, mun. Chișinău.

Vor fi evaluate doar dosarele complete.