Foto: https://www.echr.coe.int

 

Compoziția Consiliului Superior al Magistraturii nu a satisfăcut cerințele Convenției privind independența și imparțialitatea.

În hotărârea Curții de la Strasbourg în cauza Catana c. Moldovei, cererea nr. 43237/13 s-a constatat, în unanimitate că a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție, dreptul la un proces echitabil.

Cauza vizează sancțiunile disciplincare, mustrări aspre, care au fost aplicate reclamantului în calitate de judecător.

Curtea a constatat că cerințele privind independența și imparțialitatea nu au fost satisfăcute în prezenta cauză, în ceea ce privește compoziția CSM-ului, care a examinat cauza reclamantului. Ea a constatat, în particular că prezența, chiar cu un rol pasiv, a unui membru a guvernului în cadrul unei autorități împuternicite să impună sancțiuni disciplinare a judecătorilor, poate în sine să fie foarte problematică în sensul exigențelor Articolului 6 din Convenție, și în particular cerința ca autoritatea disciplinară să fie independentă.

Mai mult decât atât, lipsa transparenței în ceea ce privește rolul Procurorului General în adoptarea hotărârilor CSM a servit sursă legitimă a preocupării privind riscul părtinirii în această parte. În final, Curtea a constatat că procesul de selecție a profesorilor de drept în CSM nu a prevăzut garanții de independență.