Foto: https://www.echr.coe.int

2 iulie 2019 – Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publice şapte hotărâri în cauze privind Republica Moldova. În patru cauze îndreptate exclusiv împotriva Moldovei Curtea a constatat încălcarea Articolului 6 (dreptul la un proces echitabil) din Convenţia Europeană a drepturilor Omului şi urmează să achite reclamanţilor despăgubiri de 14.800 Euro. Totodată, în una din cauze din motiv că aspectul cu privire la aplicarea articolului 41 al Convenţiei referitor la prejudicial material nu a fost finalizat întru adoptarea unei soluţii, a fost rezervat pentru o hotărâre ulterioară.

În celelalte trei cauze, îndreptate împotriva Moldovei şi a Federaţiei Ruse, responsabilă de încălcarea Convenţiei se face Federaţia Rusă.  care urmează să achite reclamanţilor despăgubiri de 80.550 Euro. Curtea a constatat că Republica Moldova şi-a onorat obligaţiile pozitive de a întreprinde măsuri adecvate și suficiente pentru a proteja drepturile reclamanţilor. În ceea ce priveşte, responsabilitatea Federaţiei Ruse, Curtea nu a găsit motive să se îndepărteze de la jurisprudenţa existent şi a menţionat că, în virtutea sprijinului său militar, economic și politic continuu acordat „Republicii Moldovenești Nistrene” („rmn”), care nu putea supraviețui altfel, responsabilitatea Rusiei în cadrul Convenției este angajată în ceea ce privește încălcarea drepturilor reclamanţilor.

 

Melnic c. Moldovei, cererea nr. 46351/08

În fața Curții reclamantul, invocând Articolul 6 din Convenție, s-a plâns de rezultatul examinării cauzei sale de către instanțele naționale, prin admiterea unei acțiuni în pofida expirării termenului de prescripție de 3 ani de zile.

Curtea a reiterat că este în primul rând sarcina instanțelor naționale de a interpreta modul în care termenul de prescripție invocat de reclamant este aplicat în cauza respectivă; totuși inversând soluția instanței inferioare, instanțele superioare au tăcut categoric în această privință.

În absența unei reacții specifice și exprese, a fost imposibil, pentru Curte, de a evalua dacă instanțele pur și simplu au neglijat acest argument că acțiunea a fost tardivă sau dacă au intenționat să o respingă și, dacă aceasta a fost intenția lor, care au fost motivele respective.

Corespunzător, Curtea a concluzionat că procedurile nu au fost echitabile și că a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului suma de  1.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.000 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de S. Demian, avocat din Chișinău.

 

Gheorghiță c. Moldovei, cererea nr. 5334/06

Reclamantul, împreună cu membrii familiei sale au fost victime ale deportărilor regimul sovietic din 1949, bunurile lor fiind confiscate. În anul 1989 aceștia au fost reabilitați.

La 31 iulie 2003, în temeiul articolului 12 din Legea nr. 1225 cu privire la reabilitarea victimelor represiunilor politice, reclamantul a depus o cerere de chemare în judecată cu privire la încasarea despăgubirior pentru prejudiciul moral și material suportat în urma confiscării bunurilor sale.

La 29 octombrie 2004, Judecătoria Călărași a admis parțial acțiunea reclamantului și i-a acordat suma de 700 Lei cu titlu de prejudiciu material și 15.000 Lei cu titlu de prejudiciu moral. Ministerul Finanțelor a depus cerere de apel. Prin hotărârea din 29 martie 2005, Curtea de Apel a admis apelul Ministerului Finanțelor și a casat parțial hotărârea din 29 octombrie 2004, şi a emis o nouă hotărâre prin care a respins pretenţiile reclamantului cu privire la încasarea prejudiciului moral. Instanța a menţionat că legislația în vigoare nu prevedea repararea prejudiciului moral pentru victimele represiunilor politice.

Reclamantul a depus recurs. Curtea Supremă de Justiție, la 28 septembrie 2005,  a declarat inadmisibil recursul reclamantului, bazându-se pe prevederile articolului 429 alin. 4 din Codul de procedură civilă, în vigoare la momentul de referinţă, și a menţionat că reclamantul nu putea ataca decizia respectivă cu recurs, dat fiind faptul că nu contestase hotărârea cu apel.

Invocând Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, reclamantul s-a plâns că prin respingerea recursului său de către Curtea Supremă de Justiție, a fost privat de dreptul de acces la justiție.

Curtea a reiterat faptul că garanțiile procedurale prevăzute de Articolul 6 din Convenție oferă fiecăruia dreptul de a contesta vreun drept al oricărui dintre drepturile și obligațiile sale civile. Totodată, a notat că, prin respingerea recursului reclamantului pe motiv că aceasta nu a depus apel împotriva hotărârii instanței de fond, care îi era favorabilă, Curtea Supremă de Justiție nu a invocat nici un exemplu de caz intern şi nu a răspuns nici la motivele invocate de reclamant.

Curtea a constatat că interpretarea extrem de restrictivă oferită de către Curtea Supremă de Justiție a prevederilor din Codul de procedură civilă a încălcat dreptul reclamantului la o cale de atac. Decizia Curţii Supreme nu a fost proporțională cu scopul legitim urmărit, ceea ce a dus la încălcarea dreptului de acces la o instanță a reclamantului, garantat de către Articolul 6 § 1 din Convenție.

Curtea i-a acordat reclamantului 1.500 Euro cu titlu de prejudiciu moral şi 500 Euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.

În faţa Curţii reclamantul a fost reprezentat de A. Postică, avocat din Chişinău.

Mititelu şi Antonovici c. Moldovei, cererea nr. 15989/11

În fața Curții reclamanții s-au plâns că procedurile penale împotriva acestora nu au fost echitabile și au pretins că au fost condamnați în baza unor declarații date poliției germane, fără a avea posibilitate de a-l audia pe acuzator, A.B., invocând Articolul 6 §§ 1 și 3 (d) din Convenție.

Curtea a notat că atât instanța de apel, cât și instanța de recurs, inversând soluția de achitare a reclamanţilor a instanței de fond, nu au adus motive de ce au ajuns la concluzii diferite referitor la valoarea probantă a declarațiilor lui A.B. Toate probele au fost doar listate ca dovezi că reclamanţii au comis infracțiunea, fără vreun indiciu privitor la faptul că declarațiile lui A.B. nu au fost verificate. Corespunzător Curtea a constatat că instanțele respective au eșuat să examineze fiabilitatea declarațiilor lui A.B. De asemenea, Curtea a notat că nici o măsură procedurală nu a fost întreprinsă pentru a compensa lipsa posibilității de a-l audia pe A.B. în instanță și că instanțele nu au abordat în nici un fel obiecția reclamanţilor privind fiabilitatea declarațiilor lui A.B.

Corespunzător reclamanților le-a fost negat dreptul la un proces echitabil și astfel a avut loc violarea Articolului 6 § 1 din Convenție.

Curtea a acordat fiecărui reclamant câte 3.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de G. Ionaș, avocat din Chișinău.

Electronservice-Nord S.A. c. Moldovei, cererea nr. 12918/12

În fața Curții compania reclamantă a pretins, în particular, că o hotărâre definitivă favorabilă a fost anulată în rezultatul unei revizuiri abuzive.

Curtea a considerat că procedura de revizuire din speță, în esență a fost o încercare de a reexamina cauza pe motive care puteau dar nu au fost invocate anterior de partea în proces; aceasta a avut efectul unui apel deghizat, scopul căruia a fost mia degrabă o reexaminare a cauzei, decât o revizuire veritabilă în sensul Articolelor 449 – 453 din Codul de procedură civilă.

Prin admiterea cererii de revizuire, Curtea de Apel a încălcat principiul securității raporturilor juridice și dreptul companiei reclamante de acces la instanță în sensul Articolului 6 § 1  din Convenție, corespunzător a avut loc violarea acestui Articol. De asemenea, Curtea a constatat violarea Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Curtea a acordat companiei reclamante suma de 2.000 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 800 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții compania reclamantă a fost reprezentată de V. Pîrău, avocat din Chișinău.

Beșleagă c. Moldovei şi Rusiei, cererea nr. 48108/07

Reclamantul s-a plâns că a fost deținut în condiții inumane și degradante, contrar Articolului 3 din Convenție; invocând Articolul 5 § 1 din Convenție s-a plâns de detenție ilegală și Articolul 6 §§ 2 și 3 din Convenție de diferite încălcări a drepturilor sale; invocând Articolul 10 din Convenție, reclamantul s-a plâns că detenția sa a avut la bază poziția sa politică și lipsa unui remediu efectiv, potrivit Articolului 13 din Convenție.

Curtea a constatat că Federația Rusă a încălcat drepturile reclamantului prevăzute de Articolul 3 din Convenție, Articolul 5 § 1 din Convenție, Articolul 6 § 1 din Convenție, Articolul 10 din Convenție și Articolul 13 din Convenție.

Curtea a acordat reclamantului 9.750 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul au fost reprezentați de A. Postică, avocat din Chișinău.

Panteleiciuc c. Moldovei şi Rusiei, cererea nr. 57468/08

În fața Curții reclamantul s-a plâns de încălcarea drepturilor sale procedurale pe durata procedurilor administrative împotriva acestuia, contrar cerințelor Articolului 6 §§ 1 și 3 din Convenție.

Curtea a constatat violarea drepturilor reclamantului la un proces echitabil, reținând că reclamantul nu a fost pregătit pentru proces, nu a fost asistat de un avocat sau interpret și nu putea să-și pregătească poziție și nici să fie prezent la examinarea cauzei în ordine de recurs, deoarece a primit citațiile mult mai târziu.

Curtea a constatat violarea Articolului 6 § 1 din Convenție. doar de către Federația Rusă.

Curtea a acordat reclamantului 7.800 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli.

În fața Curții reclamantul a fost reprezentat de A. Postică, avocat din Chișinău.

Antonov şi alţii c. Moldovei şi Rusiei, cererile nr. 315/10, 1153/10 şi 1158/10

Reclamanții s-au plâns de detenție în condiții inumane și degradante, rele tratamente și lipsa asistenței medicale, contrar Articolului 3 din Convenție; de violarea Articolului 5 § 1 din Convenție, detenție ilegală și Articolul 8 din Convenție, dreptul la viață privată.

Curtea a constatat violarea Articolelor 3, 5 și 8 din Convenție, doar de către Federația Rusă.

Curtea a acordat fiecărui din cei şase reclamanţi câte 9.750 Euro cu titlu de prejudiciu moral și 1.500 Euro cu titlu de costuri și cheltuieli pentru toţi reclamanţii.

În fața Curții reclamanții au fost reprezentați de A. Zubco, avocat din Chișinău.